آيا نجات از دست دادنى است؟

در پاسخ به سؤالتان قسمتی از وب سایت پرپاسخ را که همین سؤال را پاسخ می دهد، کپی کرده برایتان می فرستم:

آیا کسی که به ایمانش عمل نمی کند، نجاتش را از دست خواهد داد؟

هر کس که به مسیح ایمان بیاورد و قربانی او بر صلیب و مرگ و قیامش را ایمان داشته باشد و نیز اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند است، نجات را دارد و تا زمانیکه در زندگی مقدس و پاک ادامه می دهد و در مسیح رشد می کند، نجات خود را دارد. مگر اینکه زندگی عملی او با ایمانش نخواند، در آن صورت نجات خود را از دست خواهد داد. میان شخصی که ایمان آورده ولی در مسیح رشد نمی کند و کسی که رشد می کند و به ایمانش عمل می کند فرق زیادی هست. لطفاً رساله یعقوب را بخوانید. در ضمن پولس رسول نیز که اینقدر بر ایمان تأکید دارد، در رسالاتش به عمل ایمان نیز تأکید دارد. ایمان باید به همراه عمل باشد. کسی که اسمش در دفتر حیات نوشته شد، هیچگاه نامش از دفتر حیات پاک نخواهد شد. ولی افرادی که نامشان در دفتر حیات ثبت می شود، افرادی هستند که خدا از پیش می داند که آنها مسیح را خواهند پذیرفت و در مسیح وفادار خواهند ماند و به ایمانشان عمل خواهند کرد و تا به آخر صبر خواهند کرد.

اینکه اگر ایماندار به مسیح، به ایمانش پشت کند چرا برای او گران تمام خواهد شد، علتش این است که او نجات را چشیده و برکات آسمانی را تجربه کرده و با این همه مسیح را ترک کرده. این ترک کردن با آگاهی است و اگر توبه و بازگشت نکند، عاقبت خوبی نخواهد داشت. البته ما به عنوان کلیسای مسیح تا به آخر به او محبت خواهیم کرد.

Oct/22/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 584 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر