در کتاب مقدس چند بار مستقیما" به دعا اشاره شده است؟ و یا دعا چقدر در مسیحیت اهمیت دارد؟

در کتاب مقدس 640 بار به دعا اشاره شده است و دعا دارای اهمیت زیادی در مسیحیت است. مسیحیت ایمانی است که با دعا عمل می کند و بدون داشتن رابطه با خدا، ایمان مسیحی بی معنا و پوچ خواهد بود. همه چیز از رابطه ما با خدا نشأت می گیرد. در واقع عیسی مسیح فرموده که تمام احکام خدا در دو حکم خدا خلاصه می شود که این دو حکم در باره رابطه با خدا و رابطه با مردم است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/09/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 530 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر