اسامی خداوند همراه با معنی آنها را لطفاً ارسال کنید؟

بعضی از اسامی خدا با معانیشان را در زیر برایتان می آورم:

اَبا= بابا معادل فارسی آن می باشد.

ابتدا و انتهاء

الف و یا

اَدونای= جمع کلمه اَدونی و به معنای مالک و حاکم بر انسانها می‌باشد. استفاده از این لغت به صورت جمع به دلیل احترام گذاشتن بوده است. 

اِل= مقتدر

اِل آخاد= خدای واحد

اِل اِلوهی اسرائیل= خداوند خدای اسرائیل

اِل اِلیون= خدای متعال

اِل اِمِت= خداوند راستین یا حقیقی

اِل حا کادُش= خدای قدوس

اِل حاکاوُد= خداوند جلال

اِل حاگادُل= خداوند عظیم

اِل حانه اِمان= خداوند امین و وفادار

اِل خَنون= خدای توفیق دهنده (خدای فیض بخش و رئوف)

اِل خَیای= خداوندِ زندگیِ من

اِل دِ اوت= خداوند دانش (دانای مطلق)

اِل راخوم= خداوند شفقت

اِل رُئی= خدای بینا (خدایی که می بیند)

اِل سالی= خداوند قوت من است

اِل تزادیک= خداوند عادل

اِل شادای= خدای توانا بر همه چیز (خدای فوق از حد کافی- خدای قادر مطلق)

اِل عُلام= خدای ازلی و ابدی

اِل کانو= خدای غیور

اِل گیبُور= خداوند پرقدرت و توانا

اِل هاشاماییم= خداوند آسمانها

اِل هانُورا= خدای مهیب (خداوند پرهیبت)

اِلوهیم= جمع اِل می باشد و به معنای خدای مقتدرمی باشد.

اِل یِِشوعاتینو= خداوند نجات من است

اِل یِِشو آتی= خداوند نجات و پیروزی من است

اِل ییسرائل= خداوند اسرائیل

اول و آخر

پادشاه

پادشاه امتها

پادشاه سرمدی= پادشاه ازلی و ابدی

پدر

پدر آسمانی

پدر خداوند ما عیسی مسیح

پدر ذوالجلال= پدر پرجلال و پرافتخار

پدر رحمتها

پدر روحها

پدر نورها

تخت نشین

حضرت اعلی= خدای رفیع و والا مقام و بلند مرتبه

خالق

خداوند جلال

خدای حکیم

داور

رب الآرباب= خدای اربابان و مالکان و صاحبان

یهوه صبایوت (رب الجنود)= خدای لشگرها

شبان

صاحب حصاد

صخره

عیمانواِل= خداوند با ما است

قادر مطلق

قادر وحید= به معنای فرمانروای مقتدر

قدوس

کبریا

متبارک

ملک الملوک= پادشاه پادشاهان

یاه= خواهد بود

یهوه= او خواهد بود

یهوه روفکِه= خداوند شفا دهنده

یهوه راه= خداوند شبان من است

یهوه شامار= خداوند محافطت کننده

یهوه شاماه= خداوند اینجاست

یهوه تزواوت= خداوند لشگرها

یهوه تزیدکِنو= خداوند عدالت ما

یهوه مِکادیشکمِ= خداوند تطهیر می کند

یهوه نیسی= خداوند پرچم من است

یهوه ییره= خداوند مهیا کننده یا تدارک بیننده

موفق باشید.

 

 

 

 

 

 

Feb/11/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 522 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر