آیا در تثلیث سلسله مراتب وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است، این سلسله مراتب چگونه است؟

بله در تثلیث مسیحی سلسله مراتب وجود دارد. بعبارت دیگر همانگونه که عیسی مسیح فرمود: بروید و امتها را به اسم ابّ , ابن و روح القدس تعمید دهید....." و یا در افسسیان 3 : 14 - 15 می‌خوانیم:" از این سبب زانو می‌زنم نزد آن پدر که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسمی می‌شود ......" پدر آسمانی، آن وجود یگانه‌ای است که در نقش پدری در تثلیث اقدس ظاهر می‌شود و این سِمَت تنها به او اطلاق می‌شود. از سوی دیگر پدر تنها وجودی است که پسر از او مولود گشته و فرستندۀ پسر می‌باشد ( یوحنا 3 : 16 ) و عیسی مسیح رو به پدر آسمانی دعا می‌کند و او را ملجا و منبع مأموریت خود می‌داند و آمده تا ارادۀ پدر را به انجام رساند و خدای پدر است که عیسی مسیح را به عنوان پسر محبوب خود، مهر و تأیید می‌کند و روح القدس بر او می‌آید ( متی 3 : 16 - 17 ). از سوی دیگر عیسی خود در رابطه با پدر می‌گوید:" .......زیرا که پدر بزرگتر از من است."( یوحنا 14 : 28 ب) اما این را باید در چهارچوب نقش و عملکرد عیسی در نقشه نجات دید، زیرا که او توسط پدر فرستاده شده است. از سوی دیگر در پرتو( یوحنا 10 : 30 )عیسی برابری خود را با پدر و یگانگی خود را با او اعلام می‌نماید "من و پدر یک هستیم". روح القدس نیز توسط پدر و پسر فرستاده می‌شود و در نقش یاری دهنده و تسلی دهنده، حقایق الهی را به مومنین تعلیم داده و مسیح را در آنها جلوه‌گر می‌کند و بر مسیح شهادت می‌دهد (یوحنا 15 : 26 ) و در عملکرد مخصوص خود جهان را نسبت به گناه و عدالت و داوری ملزم می‌سازد (یوحنا 16 : 5 - 10) و در ایمانداران سکونت می‌گزیند (یوحنا 14 : 15 - 17). باید توجه داشت که روح القدس، توسط پدر و توسط پسر فرستاده می‌شود و در ادامه و تکمیل مأموریت نجات بشریت، کلیسای مسیح را تجهیز می‌کند و ارتباط میان ایمانداران را با خدای پدر و پسر خدا، برقرار می‌کند . روح القدس است که اعماق خدا را تفحص می‌کند ( اول قرنتیان 2 : 10 - 11 ) باید دانست که در سلسله مراتب عملکردی تثلیث خدای پدر، عیسی مسیح را می‌فرستد که پدر را آشکار می‌کند و عیسی مسیح نیز روح القدس را می‌فرستد تا عیسی را آشکار سازد. این سلسله مراتب به معنی وجود تفاوت در ذات و طبیعت و سرشت شخصیتهای تثلیث نیست، بلکه تنها در ترتیب عملکرد و مأموریت خدایی، شخصیتهای تثلیث وجود دارد. هر سه شخصیت تثلیث در آفرینش و در نگهداری و در نجات بشریت نقش دارند و در آن دخیل هستند و در ذات یگانه و دارای شخصیتهای متمایز هستند که این تمایز شخصیت است که تمایز نقشها و در نهایت سلسله مراتب کاربردی را در تثلیث سبب می‌شود. هرسه شخص تثلیث در آفرینش دخیل هستند (مزمور 102 : 25 - کولسیان 1 : 16 - پیدایش 1 : 2 ) در آفرینش انسان نیز هر سه شخصیت تثلیث دخیل هستند (پیدایش 2 : 7 - کولسیان 1 : 16 - ایوب 33 : 4 ). و در تمامی رویدادهای مربوط به نجات ما، از تجسم خدا تا به تعمید و خدمات مسیح و تا مرگ و قیام عیسی از مردگان و تا به ادامه کار نجات مؤمنین تا به روز داوری و آسمان و زمین جدید، دخیل هستند. پس باید یکبار دیگر این حقیقت الهی را اذعان داشت که سلسله مراتب و ترتیب، تنها در نقش و عملکرد شخصیتهای تثلیث دیده می‌شود و نه در جوهر و ذات و طبیعت الهی آنها. خدای تثلیث عبارت است از وجود سه شخصیت هم ذات با طبیعتی یکسان، اما با سه شخصیت متمایز.

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 756 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر