آیا مسیحیت صلح آمیز و صلح جوست؟ پس درمورد آیاتی که دستور قتل می دهند چیست؟

در تمام اناجیل و عهدجدید که کتب پس از ظهور مسیح می باشند هیچ آیه که حاوی خشونت باشد، وجود ندارد و مسیحیت کاملاً صلح جو و صلح آمیز است.

اما عهد عتیق که کتاب های پیش از ظهور مسیح می باشند، در زمانی نوشته شده اند که خدا از طریق یک کشور و ملت عمل می کرد یعنی قوم اسرائیل. و وقتی مسئله کشور و ملتی در کار است مسلماً جنگ و خشونت و دفاع از کشور و قوانین قضایی و کشوری و سیاسی نیز وجود خواهند داشت. برای اطلاعات بیشتر لینک دو مقاله را در زیر برای شما ارسال می دارم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/881817ab-f32f-4e3a-8ef9-e9b613cd309c

و مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/fc10dda2-bef5-40d2-9eb7-d361b93d8466

Oct/05/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 247 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر