من براساس اصول کتاب مقدس تعمید آب نگرفته ام؟ آیا باید دوباره تعمید بگیرم؟

موضع کتاب مقدس در مورد تعمید آب بسیار واضح و روشن است. ما باید در این مورد دو نکته را درک کنیم. نکته اول، تعمید زمانی صورت می گیرد که فرد، عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود دریافت کند و برای نجات فقط به او ایمان داشته باشد. نکته دوم، تعمید باید به روش فرو رفتن کامل در آب انجام شود. تعمید به معنای فرو رفتن در آب می باشد. تعمید به روش فرو رفتن کامل در آب، تنها روش درست تعمید بر اساس کتاب مقدس می باشد چون نشان دهنده معنای واقعی تعمید است. تعمید براین حقیقت دلالت می کند که یک ایماندار با مسیح می میرد، با او دفن می شود و دوباره در یک زندگی جدید از نو متولد می شود (رومیان فصل 6 آیه های 3 تا 4).

با در نظر داشتن این دو نکته ای که گفته شد، تکلیف کسانی که به روشی غیر از روش کتاب مقدس تعمید گرفته اند چیست؟ برای اینکه موضوع روشن شود، بیایید این دو نکته را به دو گروه تقسیم کنیم. اول، کسانی که قبل از مسیحی شدن تعمید گرفته اند. مثال مشخص از این گونه افراد کسانی هستند که در دوران نوزادی تعمید گرفته اند و یا کسانیکه بعداً تعمید گرفته اند ولی بطور حقیقی واز صمیم دل به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان نیاورده اند. اگر مسئله یکی از این دو مورد می باشد پس جواب آری است و این گونه افراد باید دوباره تعمید بگیرند. این را تأکید می ورزیم که کتاب مقدس می گوید، تعمید بعد از نجات صورت می گیرد (یعنی باید اول عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده قبول کنیم و بعد مراسم تعمید انجام شود). اگر فرد به طور واقعی نجات از طریق ایمان به عیسی مسیح را دریافت نکرده باشد، انجام نمادین مراسم تعمید نیز کاربردی نخواهد اشت.

دوم،  کسانی که بعد از ایمان به عیسی مسیح به روشی غیر از فرو رفتن کامل در آب تعمید می گیرند. این مسئله کمی پیچیده تر است. می توان اینگونه استدلال کرد که چنین فردی به طورواقعی تعمید را دریافت نکرده است. اگر تعمید به روش پاشیدن یا ریختن آب بر روی فرد انجام شده باشد، بنابراین دارای معنای پایه ای و دقیق تعمید (فرو رفتن در آب) نیست. با این وجود، کتاب مقدس در هیچ قسمت، موردی را عنوان نکرده که فردی تعمید گرفته باشد اما در آب فرو نرفته باشد. پس این مسئله به یک مورد شخصی تبدیل می شود. اگر ایمانداری به روش غیر کتاب مقدسی تعمید گرفته، باید از خداوند بخواهد تا به او خِرَد و حکمت بدهد (یعقوب فصل 1 آیه 5). اما اگر وجدان ایماندار ناراحت است، بهترین کار این می باشد که بر اساس روش کتاب مقدس تعمید بگیرد تا وجدانش آسوده شود (رومیان فصل 14 آیه 23).

برگرفته از وب سایت: www.gotquestions.org

Aug/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 50 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر