مسیحیت رو چگونه میتوان بهتر و رساتر و زیباتر و دلنشینتر توصیف کرد؟ چه فکری می توان درباره مسیحیت کرد؟

سؤال شما بسیار کلی است و پاسخ آن دارای جوانب مختلف.

پیغام مرکزی مسیحیت محبت خدا و محبت به دیگران است، اگر بخواهید آن را خلاصه کنیم.

May/20/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 186 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر