موضوع مسیحیت دین نیست، از چه تاریخی وارد مسیحیت پروتستان شد و آیا همه فرقه های پروتستان چنین باوری دارند؟

مسیحیت یکی از ادیان رسمی دنیاست و این را چه کاتولیکها و چه ارتدوکسها و چه پروتستانها به آن معتقدند. اما موضوع مهم این است که مسیحیت تأکید زیاد بر رابطه شخصی با خدا و با یکدیگر دارد تا بر مراسم و سنن مذهبی. دشمنان شخص مسیح افراد بسیار مذهبی بودند که رابطه ای با خدا نداشتند و عیسی مسیح آمد تا این رابطه را با خدا و با دیگران برقرار سازد. وقتی از مسیح پرسید مهم ترین حکم شریعت چیست؟ فرمود: خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی نفس و تمامی قوت خود محبت نما و همسایه خود را مثل نفس خود محبت نما." برای مسیح روابط شخصی و سالم با خدا و با یکدیگر بسیار مهم تر و ارجح تر از مراسم و سنن مذهبی بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jun/29/2017 اعتقادات اشتباه Vrezh Babakhani 1158 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر