كداميك از پيامبران پيشين آمدن عيسي را پيش بيني كرده بود

پیشگویی های زیادی در عهد قدیم در مورد عیسی مسیح وجود دارد. در مورد تولد عیسی مسیح اشعیا فصل 7 آیه 14 می فرماید : "حال كه چنين است خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت اين است كه باكره‌ای حامله شده، پسری بدنيا خواهد آورد و نامش را عمانوئيل خواهد گذاشت". اشعیا فصل 9 آیه 6 : "زيرا فرزندی برای ما بدنيا آمده! پسری بما بخشيده شده! او بر ما سلطنت خواهد كرد. نام او «عجيب»، «مشير»، «خدای قدير»، «پدر جاودانی» و «سرور سلامتی» خواهد بود". میکاه فصل 5 آیه 2 : "خداوند می‌فرمايد: ای بيت‌لحم افراته، هر چند كه در يهودا روستای كوچكی بيش نيستی با وجود اين از تو كسی برای من ظهور خواهد كرد كه از ازل بوده است و او قوم من اسرائيل را رهبری خواهد نمود".

در مورد خدمت و مرگ عیسی مسیح، در زکریا فصل 9 آیه 9 اینچنین می خوانیم:" ی قوم من، شادی كنيد و از خوشحالی فرياد برآوريد، چون پادشاهتان نزد شما می‌آيد! او نجات دهنده‌ای پيروزمند است و با فروتنی، سوار بر كرّه الاغی می‌آيد". مزامیر فصل 22 آیه های 16 تا 18: "دشمنانم مانند سگ، دور مرا گرفته‌اند. مردم بدكار و شرور مرا احاطه نموده‌اند. دستها و پاهای مرا سوراخ كرده‌اند. از فرط لاغری تمام استخوانهايم ديده می‌شوند؛ بدكاران به من خيره شده‌اند. رَخت مرا در ميان خود تقسيم كردند و بر ردای من قرعه انداختند".

به احتمال زیاد روشن ترین پیشگویی در مورد عیسی مسیح، فصل ۵۳ اشعیا است. به ویژه اشعیا فصل 53 آیه های 3 تا 7 که بارزترین هستند: " ما او را خوار شمرديم و رد كرديم، اما او درد و غم را تحمل كرد. همۀ ما از او رو برگردانيديم. او خوار شد و ما هيچ اهميت نداديم. اين دردهای ما بود كه او به جان گرفته بود، اين رنجهای ما بود كه او بر خود حمل می‌كرد؛ اما ما گمان كرديم اين درد و رنج مجازاتی است كه خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود كه او مجروح شد و برای شرارت ما بود كه او را زدند. او تنبيه شد تا ما سلامتی كامل داشته باشيم. از زخمهای او ما شفا يافتيم. ما همچون گوسفندانی كه آواره شده باشند، گمراه شده بوديم؛ راه خدا را ترک كرده به راه‌های خود رفته بوديم. باوجود اين، خداوند تقصيرها و گناهان همۀ ما را به حساب او گذاشت! با او با بی‌رحمی رفتار كردند، اما او تحمل كرد و زبان به شكايت نگشود. او را مانند بره به كشتارگاه بردند؛ و او همچون گوسفندی كه نزد پشم برنده‌اش بی‌زبان است، خاموش ايستاد و سخنی نگفت".

نبوت "هفتاد هفته" در دانیال فصل ۹ تاریخ دقیقی را که عیسی، مسیح موعود، کشته می شد را پیش بینی می کند: اشعیا فصل 50 آیه 6 به دقت ضرب و شتمی که عیسی تحمل کرد را توصیف می کند. زکریا فصل 12 آیه 10 "نیزه خوردن" مسیح را، که پس از جان دادن او بر روی صلیب رخ داد را پیش بینی می کند. نمونه‌های بسیار بیشتری می تواند ارائه داد، اما این کفایت خواهد کرد. پیش گویی های عهد قدیم قطعا آمدن عیسی به عنوان مسیح موعود را پیش بینی کرده است.

پاسخ از: آبیلا یوحنا مارو

Sep/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 210 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر