مسیحیت میگه که خدا در عیسی حلول کرد، آیا یک نامحدود میتونه در یک محدود حلول کنه؟

خدا در عیسی حلول نکرده، بلکه مطابق آموزه مسیحیت خدای واحد در سه شخص پدر و پسر و روح القدس بطور کامل ساکن است و در همان حین خدایی واحد است و خدای پسر، انسان شد.

در ضمن خدا قادر به انجام هر کاری می باشد، مگر آنکه با خصوصیاتش تضاد داشته باشد. و مسئله انسان شدن پسر خدا یعنی اقنوم دوم تثلیث، با خصوصیت قادر مطلق بودن خدا تضادی ندارد.

برای اطلاعات بیشتر، شما را تشویق به مطالعه مقالات ما در باره تثلیث می نمایم.

Feb/05/2020 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 115 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر