فرشتگان کتاب مقدس: کروبیان

لغت فوق به معنای   محافظ و ندیم   می‌باشد. 

 

کروبیان از فرشتگان محافظ می‌باشند. برای اولین بار در کتاب پیدایش به کروبیان اشاره شده است. پس از اخراج آدم و حوا از باغ عدن، خداوند کروبیان را در قسمت شرقی باغ عدن برای حفاظت از درخت حیات با شمشیرهای آتشین، قرار داد، ولی هیچ گونه توضیحی در مورد شکل آنان داده نشده است.
در زمان بازگشت قوم اسرائیل از مصر، خداوند به موسی دستور ساخت «تخت رحمت » را با دو کروبی بر روی آن می‌دهد و می‌گوید که از بین آن دو کروبی با وی سخن خواهد گفت. در کتاب عبرانیان آنان کروبیان جلال نامیده شده‌اند.
در رویای حزقیال، کروبیان به عنوان حمایت کنندگان تخت خداوند دیده می‌شوند. حزقیال آنان را فرشتگانی با دو صورت انسان و شیر و بالدار توصیف می‌کند.

 منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۳ - خروج باب ۲۵ - اعداد باب ۷ - سموئیل اول باب ۴ - اشعیا باب ۳۷ - مزامیر باب ۸۰ و ۹۹ - عبرانیان باب ۹ - حزقیال باب ۱۰ و ۴۱

  پیدایش باب ۳ آیه ۲۴ 
۲۴ پس آدم را بیرون كرد و به طرف شرقی باغ عدن، كروبیان را مسكن داد و شمشیر آتشباری را كه به هر سو گردش می‌كرد تا طریق درخت حیات را محافظت كند.  

  خروج باب ۲۵ آیه ۱۷ تا ۲۲ 
۱۷ و تخت رحمت را از طلای خالص بساز. طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یك ذراع و نیم. ۱۸ و دو كروبی از طلا بساز، آنها را ازچرخكاری از هر دو طرف تخت رحمت بساز. ۱۹ و یك كروبی در این سر و كروبی دیگر در آن سر بساز. كروبیان را از تخت رحمت بر هر دو طرفش بساز. ۲۰ و كروبیان بالهای خود را بر زِبَر آن پهن كنند، و تخت رحمت را به بالهای خود بپوشانند. و رویهای ایشان به سوی یكدیگر باشد، و رویهای كروبیان به طرف تخت رحمت باشد. ۲۱ و تخت رحمت را بر روی تابوت بگذار و شهادتی را كه به تو می‌دهم در تابوت بنه. ۲۲ و در آنجا با تو ملاقات خواهم كرد و از بالای تخت رحمت از میان دو كروبی كه بر تابوت شهادت می‌باشند، با تو سخن خواهم گفت، دربارة همة اموری كه بجهت بنی اسرائیل تو را امر خواهم فرمود.  

  اعداد باب ۷ آیه ۸۹ 
۸۹ و چون موسی به خیمة اجتماع داخل شد تا با وی سخن گوید، آنگاه قول را می‌شنید كه از بالای كرسی رحمت كه بر تابوت شهادت بود، از میان دو كروبی به وی سخن می‌گفت، پس با او تكلم می‌نمود.  

  سموئیل اول باب ۴ آیه ۴ 
۴ و قوم به شیلوه فرستاده، تابوت عهد یهُوَه صبایوت را كه در میان كروبیان ساكن است از آنجا آوردند، و دو پسر عیلی حُفْنی و فینَحاس در آنجا با تابوت عهد خدا بودند.  

  اشعیا باب ۳۷ آیه ۱۶ 
۱۶ «ای یهوه صبایوت خدای اسرائیل كه بر كروبیان جلوس می‌نمایی! تویی كه به تنهایی بر تمامی ممالك جهان خدا هستی و تو آسمان و زمین را آفریده ای.  

  مزامیر باب ۸۰ آیه ۱ 
۱ ای شبانِ اسرائیل بشنو! ای كه یوسف را مثل گله رعایت می‌كنی! ای كه بر كروبیین جلوس نموده‌ای، تجلی فرما!  

  مزامیر باب ۹۹ آیه ۱ 
۱ خداوند سلطنت گرفته است، پس قوم‌ها بلرزند! بر كروبیین جلوس می‌فرماید، زمین متزلزل گردد!  

  عبرانیان باب ۹ آیه ۵ 
۵ و بر زبر آن کروبیان جلال که بر تخت رحمت سایه گستر می‌بودند و الان جای تفصیل آنها نیست.  

  حزقیال باب ۱۰ آیه ۱ تا ۲۰ 
۱ پس نگریستم و اینك بر فَلَكی كه بالای سر كروبیان بود، چیزی مثل سنگ یاقوت كبود و مثل نمایش شبیه تخت بر زَبَر آنها ظاهر شد. ۲ و آن مرد را كه به كتان ملبّس بود خطاب كرده گفت: «در میان چرخها در زیر كروبیان برو و دستهای خود را از اخگرهای آتشی كه در میان كروبیان است پر كن و بر شهر بپاش.» و او در نظر من داخل شد. ۳ و چون آن مرد داخل شد، كروبیان بطرف راست خانه ایستاده بودند و ابر، صحن اندرونی را پر كرد. ۴ و جلال خداوند از روی كروبیان به آستانه خانه برآمد و خانه از ابر پر شد و صحن از فروغ جلال خداوند مملّو گشت. ۵ و صدای بالهای كروبیان تا به صحن بیرونی، مثل آواز خدای قادر مطلق حینی كه تكلّم می‌كند، مسموع شد. ۶ و چون آن مرد را كه ملبّس به كتان بود امر فرموده، گفت كه «آتش را از میان چرخها از میان كروبیان بردار.» آنگاه داخل شده، نزد چرخها ایستاد. ۷ و یكی از كروبیان دست خود را از میان كروبیان به آتشی كه در میان كروبیان بود دراز كرده، آن را برداشت و به دست آن مردی كه به كتان، ملبّس بود نهاد و او آن را گرفته، بیرون رفت. ۸ و در كروبیان شبیه صورت دست انسان زیر بالهای ایشان ظاهر شد. ۹ و نگریستم و اینك چهار چرخ به پهلوی كروبیان یعنی یك چرخ به پهلوی یك كروبی و چرخ دیگر به پهلوی كروبی دیگر ظاهر شد. و نمایش چرخها مثل صورت سنگ زبرجد بود. ۱۰ و امّا نمایش ایشان چنین بود. آن چهار را یك شباهت بود كه گویا چرخ در میان چرخ باشد. ۱۱ و چون آنها می‌رفت بر چهار جانب خود می‌رفت و حینی كه می‌رفت به هیچ سو میل نمی‌كرد، بلكه به جایی كه سر به آن متوجّه می‌شد از عقب آن می‌رفت. و چون می‌رفت به هیچ سو میل نمی‌كرد. ۱۲ و تمامی بدن و پشتها و دستها و بالهای ایشان و چرخها یعنی چرخهایی كه آن چهار داشتند از هر طرف پر از چشمها بود. ۱۳ و به سمع من به آن چرخها ندا در دادند كه «ای چرخها!» ۱۴ و هر یك را چهار رو بود. روی اوّل روی كروبی بود و روی دوّم روی انسان و سوّم روی شیر و چهارم روی عقاب. ۱۵ پس كروبیان صعود كردند. این همان حیوان است كه نزد نهر خابُور دیده بودم. ۱۶ و چون كروبیان می‌رفتند، چرخها به پهلوی ایشان می‌رفت و چون كروبیان بالهای خود را برافراشته، از زمین صعود می‌كردند، چرخها نیز از پهلوی ایشان برنمی گشت. ۱۷ چون ایشان می‌ایستادند آنها می‌ایستاد و چون ایشان صعود می‌نمودند، آنها با ایشان صعود می‌نمود، زیرا كه روح حیوان در آنها بود. ۱۸ و جلال خداوند از بالای آستانه خانه بیرون آمد و بر زَبَرِ كروبیان قرار گرفت. ۱۹ و چون كروبیان بیرون رفتند، بالهای خود را برافراشته، به نظر من از زمین صعود نمودند. و چرخها پیش روی ایشان بود و نزد دهنه دروازه شرقی خانه خداوند ایستادند. و جلال خدای اسرائیل از طرف بالا بر ایشان قرار گرفت. ۲۰ این همان حیوان است كه زیر خدای اسرائیل نزد نهر خابُور دیده بودم، پس فهمیدم كه اینان كروبیانند.  

  حزقیال باب ۴۱ آیه ۱۸ تا ۱۹ 
۱۸ و كروبیان و نخلها در آن ساخته شده بود ودر میان هر دو كروبی یك نخل بود و هر كروبی دو رو داشت. ۱۹ یعنی روی انسان بسوی نخل از اینطرف و روی شیر بسوی نخل از آنطرف بر تمامی خانه بهر طرفش ساخته شده بود.  

برگرفته از وب سایت: www.razgah.com

May/28/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 473 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر