به نظرتون انجیلی که از زبان آرامی به یونانی بره و از یونانی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی ترجمه بشه قابل اعتماد هست؟ترجمه در آن گم نمیشه؟ آیا اناجیل به زبان فارسی از انگلیسی ترجمه می شوند یا از زبان اصلی؟ اگه از انگلیسی به فارسی ترجمه میشه این درسته یا از زبان اصلی به فارسی؟

هیچ انجیلی به زبان آرامی نوشته نشده است. تنها یک کتاب از کتاب مقدس یعنی انجیل متی بر اساس نظریه تعداد اندکی از الاهیدانان اینگونه حدس زده می شود که به زبان آرامی نوشته شده باشد و آن هم به خاطر ادبیاتی است که در نوشته یونانی به کار گرفته شده است و گرنه نسخه ای اصلی از انجیل متی که به آرامی نوشته شده باشد، تاکنون یافت نشده است. ترجمه قدیمی فارسی کتاب مقدس از نسخه عبری و بونانی صورت پذیرفته است و تحت اللفظی ترجمه شده است و به غیر از ترجمه قدیمی، جدیدترین ترجمه یعنی ترجمه هزاره نو نیز از نسخه عبری و یونانی ترجمه شده است و تحت اللفظی می باشد یعنی کلمه به کلمه از عبری و یونانی ترجمه شده اند.

Feb/11/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 138 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر