سوْال: آيا انسان با نگاه داشتن پنج ركن اسلام مى تواند وارد بهشت شود؟

 خداوند به دليل عدالتش گناه را مجازات مى كند- بدون توجه به اينكه چقدر خوب پنج ركن اسلام را به جا مى آوريد.

به عنوان يك مسلمان، فرد پس از مرگ  در انتظار رسيدن به بهشت مى باشد. اما به عنوان يك گناهكار، چطور مى توان از داورى خدا فرار كرد؟ ممكن است فكر كنيد، "وفادارى من در حفظ پنج ركن اساسى اسلام ممكن است از بار گناهانم كم كند. خوشبختانه، خدا مرا به بهشت خواهد پذيرفت."

شما مى كوشيد تا اركان اسلام را به جا آوريد. پنج بار در روز نماز مى خوانيد. شهادت و ذكر بر لبانتان مى گوييد. هيچ آب و غذايى در روزهاى رمضان بر دهان نمى گذاريد. پول جمع مى كنيد تا براى زيارت به مكه برويد و آزادانه به فقيران صدقه مى دهيد.

اما همچنان اين سوْال را در ذهن داريد، "آيا نگاه داشتن اين پنج ركن دين كافيست؟"

وجدانتان شما را از اينكه نمى توانيد به معيار قدوسيت خدا برسيد محكوم مى كند. چگونه خداى قدوس، كسى را كه  به گناه،  حتى گناهى كوچك و جزئى  آلوده است  وارد بهشت مى كند؟"

تنها يك گناه باعث شد كه آدم اول سقوط كند. گناه آدم گناه بزرگى چون زنا، قتل، يا كفر نبود. با خوردن ميوه ممنوعه، آدم لعنت گناه و مرگ را به جهان آورد.

آيا مى توانيم از داورى خداوند بگريزيم؟ ما كه والدين خود را بى حرمت كرده ايم، به همسايه خود دروغ گفته ايم، مشتريان خود را فريب داده ايم (خروج ٢٠)؟ ما كه بطور معمول با قراردادن خواسته هاى خودخواهانه، خود را جلوى خواست خداى محبت قرار مى دهيم (متى ٢٢: ٣٦-٤٠).  و با تكبر بسيار گناهان خود را ناديده مى گيريم يا بهانه مى آوريم. اما خداوند از هيچ گناه و بهانه اى چشم پوشي نمى كند.  خدا هر انديشه، حرف، و عملى را قضاوت و داورى مى كند (جامعه ١٢: ١٤؛ متى ١٢: ٣٦؛ مكاشفه ٢٠: ١٢-١٥) .

خدا قاضى عادل است. حتى در اين جهان، قاضيان مى بايست گناهكاران را مجازات كنند. يك قاضى نمى تواند يك دزد را  تنها به اين دليل كه ادعا مى كند هرجمعه به مسجد مى رود و در ماه رمضان روزه مى گيرد، عفو كند. اگر گناه مجازات نشود، شريعت بى اهميت  و خدا بى حرمت خواهد شد.

بدون توجه به اينكه چقدر خوب شريعت خدا را حفظ مى كنيد يا چقدر كار نيك انجام مى دهيد، خدا قاضى عادل است و اجازه نخواهد داد كه گناه بى مجازات بماند. حفظ پنج ركن اسلام  شما را وارد بهشت نمى كند. زيرا براساس كلام خدا شما گناهكار هستيد (روميان ٣: ٢٣؛ اول يوحنا ١: ٨).

مزد گناه مرگ است، مرگ ابدى در جهنم. و مطابق شريعت جايگاه اصلى ما جهنم است. ما نيازمند رحمت خداوند هستيم. اما خداوند چطور مى تواند هم رحمت داشته باشد و هم عادل باشد؟

كتاب مقدس توضيح مى دهد كه چگونه رحمت خدا با عدالت او در كنار هم قرار مى گيرد. “زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی‌شود، بلکه شریعتْ گناه را به ما می‌شناساند. امّا اکنون جدا از شریعت، آن پارسایی که از خداست به ظهور رسیده است، چنانکه شریعت و پیامبران بر آن گواهی می‌دهند. این پارسایی که از خداست از راه ایمان به عیسی مسیح است و نصیب همۀ کسانی می‌شود که ایمان می‌آورند. در این باره هیچ تفاوتی نیست” (رومیان ٣:٢٠- ٢٢).

به جا آوردن شريعت ما را وارد ملكوت خدا نمى كند. در عوض، شريعت گناه را به ما نشان مى دهد. عدالت خدا مستلزم مرگ ابدى در جهنم به خاطر گناه است، اما رحمت خدا بخشيدن حيات جاويدان در آسمان از طريق ايمان به عيسى مى باشد.  "زیرا مزد گناه مرگ است، امّا عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما مسیحْ عیساست" (روميان ٦: ٢٣).

پسر ابدى خدا، عيسى با خداى پدر است. خدا پسر خود را به زمين فرستاد تا إنسان شود، با اينحال عيسى هرگز خدابودن خود را ترك نكرد. او با قدرت روح القدس از مريم باكره متولد شد، وبدين صورت طبيعت گناه آلود آدم را به ارث نبرد.  عيسى آدم دوم ناميده مى شود ( اول قرنتيان ١٥: ٢٢). در حاليكه يك نااطاعتى آدم لعنت گناه را بر جهان آورد، زندگى كامل عيسى اميد فردوس را بر كسانيكه به او اعتماد كنند به ارمغان مى آورد.

عيسى با مرگ بر صليب به جاى همه گناهكاران، مجازات گناه (مرگ) را بر خود گرفت. سپس، از مردگان برخاست و نشان داد كه بر مرگ و گناه غالب آمد.

سعى نكنيد كه به تنهايى از عهده گناه بر آييد. حتى با به جاآوردن پنج ركن اسلام، همچنان از كمال خدا قاصر هستید. با توبه  از گناه بازگشت كنيد و با ايمان به عيسى ايمان آوريد. (لوقا ٢٤: ٤٦- ٤٧؛ افسسيان ٢: ٨-٩؛ روميان ٣: ٢١-٢٣؛ غلاطيان ٣: ٦-١٤). خدا گناهكاران را مى بخشد و حيات ابدى در آسمان نصيبشان خواهد كرد.

ممكن است أكنون خدا در قلب شما عمل كند و گناهانتان را پيش روى شما قرارگيرد و نياز خود را به عيسى احساس كنيد. هديه حيات جاويدان خداوند را دريافت كنيد! به عيسى به عنوان نجات دهنده مصلوب خود اعتماد كنيد و او را به عنوان خداوند قيام كرده خود بپذيريد و پيروى كنيد.

منبع: http://www.gotquestions.org/

Jan/20/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 931 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر