من مسلمان هستم و دارم درباره مسیحیت تحقیق می کنم و به مسیحیت مشاهده پاسخ

مسئله داشتن حجاب در مشرق زمین و حتی در بعضی از کشورهای غربی نیز تا چند قرن پیش مرسوم بوده است و مسئله فرهنگی بوده و مورد مذهبی نداشته است. کتاب مقدس تنها در یک جا در رساله پولس رسول به قرنتیان اشاره م

Feb/02/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 278 بازدید 5  

درباره ی نحوه ی بیان تورات درباب رفتار خدا پس از خوردن آدم و مشاهده پاسخ

اولاً در هیچ جای متن کتاب مقدس نوشته نشده که خدا ترسید!!! دوم اینکه: مسلماً خدا می خواست مانع از این بشود که با این وضعیتی که آدم و حوا داشتند (یعنی مرگ روحانی و جدایی از خدا) از میوه درخت حیات بخو

Dec/29/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 155 بازدید 13