مقایسه اسلام و مسیحیت: با استناد به ده فرمان (قسمت بیست و نه مشاهده پاسخ

12 . دهمین فرمان : به خانه همسایه خود طمع مورز «به خانه همسایه خود طمع مورز؛ و به زنِ همسایه‌ات و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آنِ همسایه تو باشد، طمع مکن» (خرو

Dec/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 68 بازدید 1  

مقایسه اسلام و مسیحیت: با استناد به ده فرمان (قسمت بیست و پن مشاهده پاسخ

5 . اسلام و دارایی مالکیتِ خالق را اسلام بر تمام آنچه آفریده تأیید می‌کند. همچنین اسلام نسبت به دارندگی شخصی که خدا به ما سپرده است نظر موافق دارد. دارایی در اسلام هدیه‌ای است از سوی خدا

Dec/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 0