مقایسه اسلام و مسیحیت: با استناد به ده فرمان (قسمت بیست و نه مشاهده پاسخ

12 . دهمین فرمان : به خانه همسایه خود طمع مورز «به خانه همسایه خود طمع مورز؛ و به زنِ همسایه‌ات و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آنِ همسایه تو باشد، طمع مکن» (خرو

Dec/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 113 بازدید 1