همانطور که میدانیم در کتاب خروج باب 3 خداوند متعال می فرماین مشاهده پاسخ

هدف این سایت معرفی ایمان اسلامی نیست، بلکه معرفی ایمان مسیحی و تا آنجایی که مربوط به ایمان مسیحی سؤالی باشد، پاسخ می دهیم. در مورد الله و تاریخچه آن می توانید در اینترنت به اطلاعات کافی دست بیابید. ام

Oct/22/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1893 بازدید 1  

آیا ابراهیم و اسماعیل خانه کعبه را بنا کردند ؟ چون در کتاب مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس هیچ اشاره ای نشده که ابراهیم یا اسماعیل به عربستان کوچ کرده باشند و حتی به آنجا رفته باشند. درباره اسماعیل، در کتاب پیدایش می خوانیم که محل زندگی او بسیار نزدیک به ابراهیم بود و در زمان ف

Oct/22/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 979 بازدید 0  

آیا از تبعید یهودیان به بابل تا مسیح 14 نسل ( متی 1: 17) یا مشاهده پاسخ

همچنان که متی به وضوح بیان می کند ( 1: 17)، 14 نسل قرار دارد. در قطعه اول 14  اسم نام برده می شود، در قسمت دوم 15 و در قسمت سوم 14 اسم. شاید آسانتر باشد اگر اینگونه پیشنهاد کنیم که در قسمت اول و

Oct/20/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 437 بازدید 0  

کدام یک یوشیا ( متی 1: 11) یا یهویاکین ( اول تواریخ 3: 16) پ مشاهده پاسخ

این سؤال نیز در اصل مانند سؤال قبلی است. یهویاکین پدر یکنیا بود و یوشیا نوه او. این قابل قبول است و نتیجه تمرکز زیبای متی در به تصویر کشیدن شجر نامه  می باشد و هیچ  اشتباهی در آن نیست. تر

Oct/20/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 480 بازدید 0