قسمت آخر فصل سوم: بررسی شواهد- نقد دقت علمی قرآن و ساختار حی مشاهده پاسخ

دقت علمی بحث مربوط به دقت علمی قرآن در سال­های اخیر بسیار فراگیر شده و دلیل اصلی آن، انتشار کتابی تحت عنوان «کتاب­مقدس، قرآن و علم» نوشته موریس بوکای، نویسنده مسلمان فرانسوی بود

Oct/30/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 2124 بازدید 1  

ادامه فصل سوم: بررسی شواهد-نقد پیشگوییهای قرآن و یگانگی قر مشاهده پاسخ

پیشگویی­های قرآن آیا در قرآن پیشگویی یا نبوتی هست که مؤید منشأ الهی آن باشد؟ خارج از اردوی اسلام، تعداد انگشت­ شماری بر این باورند که واقعاً پیشگویی­ های غیرمعمولی در قرآن آمده باشد ولی

Oct/30/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1757 بازدید 0  

ادامه فصل سوم: بررسی شواهد- نقد بی سواد بودن محمد و محافظت مشاهده پاسخ

بسیاری از مسلمانان اعتقاد دارند که مندرجات قرآن دلیلی بر «وحی» آن از جانب خدا است. آنها اصرار دارند که کتابی با چنین پیامی به هیچ­ وجه نمی ­تواند از پیغمبری اُمّی مثل محمد آمده باش

Oct/30/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1679 بازدید 0  

ادامه فصل سوم: بررسی شواهد - نقد سبک ادبی منحصر به فرد قرآن مشاهده پاسخ

ادعای اسلام در مورد قرآن، مورد خاصی است که در هیچ­ کدام از ادیان بزرگ جهان سابقه نداشته و ندارد و شواهدی که برای اثبات این ادعا ارائه می­ شود، فراوان و گوناگون هستند. مسمانان تمامی متفکران جوی

Oct/30/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1410 بازدید 1  

ادامه فصل سوم: مباحثی درباره منشأ الهی قرآن مشاهده پاسخ

سبک ادبی منحصربه­ فرد برای بیشتر مسلمانان، مؤثرترین مدرک دال بر ماهیت مافوق ­الطبیعه قرآن این است که «از نظم و ترتیبی اعجاب­آمیز و ترکیبی فوق­ العاده برخوردار است و لطافت و ظر

Oct/30/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 979 بازدید 1