چرا خدا در انجیل می گوید که عیسی مسیح پسر خداست ولی در قرآن مشاهده پاسخ

خدا در کتاب مقدس در انجیل متی و مرقس و لوقا و یوحنا در باره عیسی مسیح گواهی می دهد که: " این است پسر حبیب من که از او خشنودم." و در کتابمقدس بارها اشاره شده که عیسی مسیح پسر خداست و خود عیسی

Feb/11/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 173 بازدید 0  

چرا خدا باید پسر داشته باشه؟ مشاهده پاسخ

خدا از طریق کلامش ذات و طبیعت خود را برای ما آشکار ساخته است. اصطلاح پسر خدا یا به کلامی دیگر پسر یگانه خدا اصطلاحی است که خدا از زبان و فرهنگ ما انسانها استفاده کرده تا طبیعت خود را برای ما بصورت قاب

Feb/07/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 226 بازدید 0  

چرا مسیح مستقیما نگفته که من خدا هستم تا دیگه هیچ کسی شکی ند مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال شما، توجهتان را به سه لینک زیر از وب سایت پرپاسخ جلب می کنم. لطفاً آنها را با دقت مطالعه فرمایید: http://www.porpasokh.com/Content/Question/21cdffba-8492-45a6-9356-a39b71ad

Feb/07/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 118 بازدید 0  

عیسی گفته که انجیل نقض کننده تورات نیست بلکه هرکتابی تکمیل ک مشاهده پاسخ

عیسی مسیح هیچگاه ادعا نکرد که آمده تا تورات یا صحف انبیاء عهدعتیق را تکمیل کند. او فرمود: " من آمده ام تا آن را تمام کنم." یعنی آنها را به انجام رساند و پیشگویی هایی که در باره نجات دهنده مو

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 106 بازدید 0  

از آنجایی که زبان اصلی انجیل به زبان آرامی است در متی باب 3 مشاهده پاسخ

اولاً زبان اصلی انجیلها آرامی نمی باشد و همه نسخه های قدیمی انجیل متی به یونانی می باشد و هیچ نسخه قدیمی یا اصلی از انجیل متی که به آرامی باشد، موجود نمی باشد. پس انجیل متی به زبان یونانی نوشته شده اس

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 202 بازدید 0  

چرا در لوقا باب 3 آیه 38 آدم پسر خدا خوانده می شود؟ آدم چه گ مشاهده پاسخ

پسر خدا، واژه ای نیست که تنها برای عیسی مسیح در کتاب مقدس از آن استفاده شده باشد. حتی در کتاب ایوب فرشتگان را نیز پسران خدا نامیده و بارها با واژه پسر خدا به غیر از عیسی مسیح در کتاب مقدس برخورد می کن

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 123 بازدید 0