چرا مسیح مستقیما نگفته که من خدا هستم تا دیگه هیچ کسی شکی ند مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال شما، توجهتان را به سه لینک زیر از وب سایت پرپاسخ جلب می کنم. لطفاً آنها را با دقت مطالعه فرمایید: http://www.porpasokh.com/Content/Question/21cdffba-8492-45a6-9356-a39b71ad

Feb/07/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 73 بازدید 0  

عیسی گفته که انجیل نقض کننده تورات نیست بلکه هرکتابی تکمیل ک مشاهده پاسخ

عیسی مسیح هیچگاه ادعا نکرد که آمده تا تورات یا صحف انبیاء عهدعتیق را تکمیل کند. او فرمود: " من آمده ام تا آن را تمام کنم." یعنی آنها را به انجام رساند و پیشگویی هایی که در باره نجات دهنده مو

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 68 بازدید 0  

از آنجایی که زبان اصلی انجیل به زبان آرامی است در متی باب 3 مشاهده پاسخ

اولاً زبان اصلی انجیلها آرامی نمی باشد و همه نسخه های قدیمی انجیل متی به یونانی می باشد و هیچ نسخه قدیمی یا اصلی از انجیل متی که به آرامی باشد، موجود نمی باشد. پس انجیل متی به زبان یونانی نوشته شده اس

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 107 بازدید 0  

چرا در لوقا باب 3 آیه 38 آدم پسر خدا خوانده می شود؟ آدم چه گ مشاهده پاسخ

پسر خدا، واژه ای نیست که تنها برای عیسی مسیح در کتاب مقدس از آن استفاده شده باشد. حتی در کتاب ایوب فرشتگان را نیز پسران خدا نامیده و بارها با واژه پسر خدا به غیر از عیسی مسیح در کتاب مقدس برخورد می کن

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 0  

از آنجایی که زبان مسیح آرامی بوده اگر در یک دیکشنری انگلیسی مشاهده پاسخ

نام اللّه برای خدا ریشه در زبانهای سامی دارد و در زبان عبری بصورت ساده تر و ابتدایی تر بصورت اِل یا اِلوهیم اَدا می شده است. در واقع اللّه پیش از ظهور اسلام ریشه در مذاهب دیگر داشته است و برای خدا یا

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 0  

در ملاکی باب 3 آیه 6 گفته میشه که خداوند گفته من تبدیل نمی پ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما باید متذکر شوم که مسیحیان معتقد به تثلیث در ذات خدا می باشند یعنی یک خدا در سه شخص پدر و پسر و روح القدس. یک ذات واحد در سه شخص. خدای پدر که نادیدنی است و هر کس او را ببیند خواهد م

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 51 بازدید 0