مقایسه زن در اسلام و مسیحیت: مبحث صیغه یا ازدواج موقت (یا از مشاهده پاسخ

ازدواج موقت (ازدواج لذت) یک شخص میتواند از این متن چنین نتیجه بگیرد که قرآن توصیه میکند که اگر شوهر نمیتواند عادل بماند، باید با یک زن ازدواج نماید. ولی با اندکی توجه در این موضوع، جنبه مهمی را کشف

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 192 بازدید 1  

مقایسه زن در اسلام و مسیحیت: جایگاه زن در اسلام مشاهده پاسخ

جایگاه زن در اسلام "همسران بازیچه شما هستند، پس یکی را به انتخاب خود برگزینید" منصوب به پیامبر، به نقل از الحاکم، منصوب به عمر. و حالا، بگذارید در مورد این موضوع به آرامی به بحث بپرداز

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 242 بازدید 1  

مقایسه زن در اسلام و مسیحیت: جایگاه زن در مسیحیت مشاهده پاسخ

جایگاه زن در مسیحیت " آنگاه خداوند آدم را به خواب عميقی فرو برد و يكی از دنده‌هايش را برداشت و جای آن را با گوشت پُر كرد، و از آن دنده، زنی سرشت و او را پيش آدم آورد. آدم گفت: «

Apr/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 0  

در خصوص داستان مباهله یا مناظره امام هشتم شیعیان با مسیحیان مشاهده پاسخ

جهت اطلاع شما، هیچ مدارک یا شواهد تاریخی یا باستانی یا علمی موجود نیست که این ادعای شیعیان را صحه بگذارد. و نه تنها این بلکه هیچ سند یا مدرکی از مسیحیانی که در آن دوران می زیسته اند وجود ندارد که

Apr/22/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 111 بازدید 0  

آیا شواهد تاریخی وجود دارند که نشان دهنده سفر ابراهیم به مکّ مشاهده پاسخ

مکّه در زمانهای قدیم جای سکونت نبوده و صحرای بی آب و علفی بوده است و بر اساس شواهد تاریخی این مکان، جای زندگی نبوده است و حتی بسیاری از باستانشناسان مدارکی از مسلمانان در قرون اولیه هجری یافته اند که

Apr/18/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 110 بازدید 0  

اگر مسیحیت دین برحق است و دفاعیات مسیحی توان این را دارد تا مشاهده پاسخ

ذاکر نایک هیچگاه با افرادی که با اسلام آشنایی کافی داشته اند مناظره نداشته است. در لینک ویدیویی زیر از یوتیوب دیوید وود (مدافع ایمان مسیحی)  مدارک و شواهدی را جهت افشای این مطلب ذکر می کند و اظها

Mar/29/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 180 بازدید 1