مقایسه اسلام و مسیحیت: با استناد به ده فرمان (قسمت شانزدهم) مشاهده پاسخ

7 . پنجمین فرمان : پدر و مادر خود را احترام کن «پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزهای تو در زمینی که یَهُوَه خدایت به تو می‌بخشد، دراز شود» (خروج 20 : 12). 1 . هدیه خدا : خانو

Dec/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 1  

مقایسه اسلام و مسیحیت: با استناد به ده فرمان (قسمت چهاردهم) مشاهده پاسخ

6 . چهارمین فرمان : روز سَبَت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی «روز سَبَت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور، اما روزِ هفتمین سَبَتِ یَهُوَه خدای توس

Dec/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 57 بازدید 1  

مقایسه اسلام و مسیحیت: با استناد به ده فرمان (قسمت دوازدهم) مشاهده پاسخ

5 . مسلمانان نام الله را به زبان می‌آورند یک مسلمان نیاز دارد که نام الله را بارها به‌کار ببرد با این امید که از گناه مبرا خواهد شد، و امین و پارسا و مؤمن به نظر خواهد رسید. باور وی این ا

Dec/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 0