آیا برای الهامی بودن کتاب مقدس شواهدی وجود دارند؟ مشاهده پاسخ

در اینجا شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه کتاب مقدس الهام خداست که در دوم تیموتائوس اعلان شده است: ۱) تحقق نبوت. خدا با انسانها صحبت کرد و ایشان را از اتفاقاتی که در آینده رخ خواهند داد، آگاه کرد. بر

Oct/21/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 4 بازدید 0  

عیسی یا محمد؟ مقایسه ای میان بنیانگذاران دو مذهب بزرگ جهان: مشاهده پاسخ

دعا یا نماز عیسی: به شاگردانش این گونه تعلیم داد که با سادگی و از ته دل دعا کنند. خدا به دل نگاه می کند و نه به ظواهر امر: " ... اما تو، هنگامی که دعا می کنی به اطاق خود برو، در را ببن

Sep/23/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 1  

عیسی یا محمد؟ مقایسه ای میان بنیانگذاران دو مذهب بزرگ جهان: مشاهده پاسخ

عیسی شایسته پرستش بود: مردی عیسی را پرستش کرد، و عیسی مانع او نشد. در همان حال عیسی در انجیل متی 4: 10 تعلیم می داد که تنها خدا شایسته پرستش است. عیسی به او گفت: " دور شو ای شیطان! زیرا نوش

Sep/23/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 1  

عیسی یا محمد؟ مقایسه ای میان بنیانگذاران دو مذهب بزرگ جهان: مشاهده پاسخ

زنان و ازدواج عیسی مسیح: هرگز ازدواج نکرد. او زنان را شفا داد و گناهانشان را بخشید و آنها را تشویق کرد. کتاب مقدس در عهد جدید به ما می آموزد که شوهران می بایست همسران خود را محبت کنند و با ایشان

Sep/23/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 1  

عیسی یا محمد؟ مقایسه ای میان بنیانگذاران دو مذهب بزرگ جهان: مشاهده پاسخ

جنگ – طرز برخورد با دشمنان عیسی مسیح: در لوقا 9: 54 و 55 عیسی شاگردان خود را از اینکه درخواست نابودی شهری که او را رد کرده بود، نمودند به شدت توبیخ کرد و نیز در لوقا 22: 52 اشاره شده که شا

Sep/23/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 1