معجزات عیسی مسیح در اسلام کدامند؟ مشاهده پاسخ

معجزات مسیح از دیدگاه قرآن عبارتند از: از نظر قرآن اولین معجزه عیسی مسیح قبل از ماموریت الهی، سخن گفتن در همان ساعات اولیه زندگی بود. سوره مریم آیه 24 فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَ

Jul/11/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 87 بازدید 1  

چرا تصلیب مسیح از سوی اسلام رد شده و متأسفانه چرا برخی ادعاه مشاهده پاسخ

ایراد پنجم مسلمانان بر مسیحیان: " عیسی هرگز مصلوب نشده."!!! در مسئله منکر شدن مصلوب شدن عیسی مسیح، اسلام دقیقاً همان چیزی را انکار می کند که بخاطر آن مسیح به زمین آمد! کل این باور مسلمانا

Jun/28/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 0  

عیسی یا محمد؟ مقایسه ای میان بنیانگذاران دو مذهب بزرگ جهان مشاهده پاسخ

پیشگفتار عیسی مسیح بنیانگذار مسیحیت و محمد بنیانگذار اسلام است. این دو از بزرگترین مذاهب دنیا به شمار می آیند. یکی با 2.3 میلیارد و دیگری با 1.9 میلیارد پیرو. بی شک این دو نفر، تأثیر شگرف

Jun/25/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 229 بازدید 0  

حجاب چیست و چرا لازم است که یک زن مسلمان آن را بپوشد؟ مشاهده پاسخ

ایامی را بیاد می آورم که هنوز در وطن خود بودم و بسیاری از برادران مسلمان را می شناختم که زن مسیحی را فاسد و هرزه می دانستند چرا که لباس باز می پوشید و جذابیتهای بدنی خود را نمایان می ساخت و با همین وض

Jun/25/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 181 بازدید 0  

سؤال من درباره قسمتی از کتاب پیدایش هستش که خداوند به ابراهی مشاهده پاسخ

در آیه ای که در سؤالتان قید کرده اید می بایست توجه داشته باشید که در متن آیه اشاره به این می کند که از این دوازده رهبر، قومی بزرگ از اسماعیل پدید خواهد آمد. پس همانگونه که یعقوب 12 فرزند داشت و از این

Jun/20/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 107 بازدید 1  

چرا خدای مسیحیان سه تا ماهیت دارد؟ ماهیت داشتن خدا نقص محسوب مشاهده پاسخ

سؤالی از شما دارم: خدایی که بی ماهیت هست چگونه توانسته خالق ماهیتها باشد؟ خدایی که هدف نداشته باشد چگونه ما را موجوداتی هدفمند آفریده؟ خدایی که خصوصیات زیبای الهی اش باعث آفرینش زیبایی ها در ما شده؟ چ

May/24/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 106 بازدید 1