چرا داستان نفرین درخت انجیر در انجیل متی باب ۲۱ متفاوت است ب مشاهده پاسخ

تفاوتهایی که در میان حکایتهای متی و مرقس در مورد درخت انجیر یافت می شود ، وابسته به نحوه ترتیب متنها به وسیله این دو نویسنده است. هنگامی که روش شرح روایت متی را در کل بررسی می کنیم ، پی می بریم( همچنا

Apr/06/2020 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 280 بازدید 2  

چرا در لوقا فصل 24 آیه 50 در مورد صعود عیسی مسیح می خوانیم ک مشاهده پاسخ

اگر به نقشه اسرائیل در زمان عیسی مسیح خداوند توجه دقیقی بفرمایید، کوه زیتون در همان نزدیکی بیت عنیا می باشد و در گزارشهایی که خود لوقا در انجیل لوقا و نیز اعمال رسولان نگاشته منظورش همان حوالی بیت عنی

Feb/08/2020 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 267 بازدید 0  

در انجیل لوقا می فرماید: بعد از ۸ روز و در مرقس نوشته شده ب مشاهده پاسخ

لطفاً به کلمات در آیات باب 9: 28 انجیل لوقا دقت فرمایید که می فرماید: "از این کلام قریب به هشت روز گذشته بود..." اولاً در این آیه اشاره شده که از کلامی که مسیح گفته بود نزدیک یا قریب به هشت

Oct/25/2019 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 530 بازدید 6  

چند مشاورپادشاه توسط نبوزردان دستگیر شدند: (5 یا 7 نفر)؟ در مشاهده پاسخ

با توجه به متن کتاب ارمیاء نبی، شاهد این مطلب هستیم که در کتاب ارمیاء 37: 15 اشاره شده که یک سال قبل از واقعه ای که شما به آن در سؤالتان اشاره کرده اید ارمیاء به زندان افتاده: "سروران بر ارمیاء خ

Aug/23/2019 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 346 بازدید 5  

آیا یهوشافاط بتکده های روی تپه را خراب کرد یا خیر؟ یهوشافاط مشاهده پاسخ

اگر به ترجمه قدیمی کتاب مقدس مراجعه فرمایید، متوجه خواهید شد که به هیچ عنوان تضادی در این دو آیه وجود ندارد. در اول پادشاهان 3: 2 می خوانیم که قوم یهود به علت عدم وجود معبد یهود در بلندیهای یهودا برای

Aug/22/2019 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 385 بازدید 6  

پاسخ به 101 تناقض در آیات کتاب مقدس که مسلمانان مدعی هستند مشاهده پاسخ

" آن که نخست به قاضی می‌رود برحق می‌نماید، تا آنگاه که طرف دیگر می‌آید و او را می‌آزماید." (امثال 18: 17) اتهام تناقض اغلب اوقات مسلمانان در مورد تناقضات بسیاری در

Jul/19/2018 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 3601 بازدید 5