آیا همه راهها به خدا ختم می شوند؟! مشاهده پاسخ

یک جمله بسیار فریبنده و ریاکارانه و حسابشده ای که تقریبا به همه انسانها در هر مملکت و فرهنگی تلقین میکنند این است که " همه راهها به خدا ختم میشود " تا به این وسیله مردم را برای کشاندن به مسی

May/31/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 145 بازدید 0  

معنای فیض و لطف خدا؟ مشاهده پاسخ

فیض و لطف الهی مفاهیم دیگری نیز از جمله بخشش، نجات، تجربۀ حیات، توبه و محبت خدا را در بر می‌گیرد. واژۀ عبری آن به معنای "وفاداری" و یا "محبت پابرجای"، محبوب به محبوبۀ خویش است

Apr/03/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 229 بازدید 0  

خصوصیت شکیبایی و دیرغضب بودن خدا مشاهده پاسخ

شکیبایی عطایی است الهی که خود را در مواجه شدن با ظلم و خصومت نمایان می‌سازد. خصیصۀ شکیبایی را نباید با انفعال اشتباه گرفت زیرا که شکیبایی ریشه در محبت خدا دارد، محبتی که با شکیبایی متحمل دیگری اس

Apr/03/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 226 بازدید 0  

هدف از آفرینش چه بود؟ مشاهده پاسخ

این سؤال بسیار مهمی است که دانستن پاسخ آن می تواند زندگی مردم را تبدیل کند. کتاب مقدس برای این مطلب پاسخ قوی ای دارد: هدف از آفرینش، مشارکت و مصاحبت و رفاقت انسان با خدا بود. هدف از آفرینش این ب

Mar/18/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 188 بازدید 1  

اسامی خداوند همراه با معنی آنها را لطفاً ارسال کنید؟ مشاهده پاسخ

بعضی از اسامی خدا با معانیشان را در زیر برایتان می آورم: اَبا= بابا معادل فارسی آن می باشد. ابتدا و انتهاء الف و یا اَدونای= جمع کلمه اَدونی و به معنای مالک و حاکم بر انسانها می‌

Feb/11/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 528 بازدید 2