چرا خدا قوم بني اسرائيل را انتخاب نمود؟ مشاهده پاسخ

در مورد ملت اسرائیل، در تثنیه 7: 7-9 کلام خدا به ما می گوید، "خداوند دل خود را با شما نبست و شما را برنگزید از این سبب که از سائر قومها کثیرتر بودید زیرا که شما از همة قومها قلیلتر بودید. لیکن از

Jun/04/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 147 بازدید 1  

آیا درسته بگیم خدا در عهد عتیق پدر بوده و در عهد جدید پسر و مشاهده پاسخ

خیر این نوع تعلیم و آموزه مخاللف تعلیم کلام خدا می باشد و مسیحیت راست دین، باوری به چنین اعتقاد ندارد. برای شناخت کامل آموزه تثلیث لطفاً به لینکهای زیر در وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید: لینک اول:

Jun/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 268 بازدید 1  

شخصیت و کار روح القدس مشاهده پاسخ

اصل کلام: روح القدس، بمثابه شخص! آیۀ کلیدی: " پدر به شما یاری دهنده، یعنی روح راستی را خواهد داد، که همیشه در کنار شماست". ( انجیل یوحنا 14 : 16 )! ممکن است برای خوانندۀ کتاب مقدس گمانی پیدا

Jun/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 218 بازدید 1  

اطمینان از محبت خدا به ما؟ مشاهده پاسخ

از آنجایی که خدای محبّت خود دلیلی برآنست که ما را با محبّت خاص، دوست داشته باشد ( رومیان 8 : 28 )، امّا اطمینان از این محبّت خاص، نباید دلیل اصلی ما برای محبّت خدا باشد. محبّت ما برای او که بخاطر منتخ

Jun/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 146 بازدید 0  

هدفِ دوست داشتن خدا، ممکن است آن چیزی که شما فکر می کنید نبا مشاهده پاسخ

آیا مردم برای عزّت نفس است که به گراند کانیون (Grand Canyon) می روند؟ احتمالاً نه. این اشارۀ خوبی است که نشان می دهد که در زندگی عمیقترین لذتها، شناختن و چشیدن از خود نیست بلکه دیدن شکوه و عظمت. امّا

Jun/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 151 بازدید 0