روح القدس در زندگی و خدمات عیسی مسیح خداوند مشاهده پاسخ

یحیی تعمید دهنده عیسی را به عنوان " تعمید دهنده به روح القدس" معرفی کرد (متی 3: 11) تفاوت عیسی با تمام مردانی که پیش از او آمده بودند. " او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد دا

Oct/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 0  

روح القدس در عهد عتیق (قسمت دوم) مشاهده پاسخ

  روح القدس در عهد عتیق در این مقاله در باره روح القدس از سه دیدگاه کتاب مقدسی و ایمانی و تجربی مسائل را بررسی خواهیم کرد. بسیار مهم است که آنچه تعلیم می دهیم مبنای کتاب مقدسی داشت

Oct/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 160 بازدید 0  

روح القدس در عهد عتیق مشاهده پاسخ

روح القدس از کتاب پیدایش تا مکاشفه در کتاب مقدس حضور دارد. در کتاب پیدایش بعنوان یکی از اقانیم ثلاثه در کار خلقت فعال است و در همان کتاب بعنوان تغییر دهنده شخصیت در ابراهیم و اسحق و یعقوب عمل می کند.

Oct/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 209 بازدید 1  

معنای توکل و اعتماد به خدا چیست؟ مشاهده پاسخ

آیا اتفاق افتاده به چیزی یا کسی اعتماد کرده اید و بعد متوجه شده اید که چه اشتباه بزرگی کرده اید؟ و با کمال تأسف باید گفت حتی شاید آن شخص بهترین دوست شما بوده . البته بنده دوستان خوب زیادی داشت

Aug/28/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 192 بازدید 2  

یهوه کیست؟ کدوم شخص تثلیثه؟ پدر یا پسر یا روح القدس؟ کدامیک؟ مشاهده پاسخ

پدر و پسر و روح القدس یعنی سه شخصیت تثلیث دارای یک ذات هستند که همان یهوه می باشد. یعنی ذات پدر و پسر و روح القدس ذاتی واحد است که او همان یهوه می باشد.

Aug/05/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 183 بازدید 1  

ذات و ماهیت خدا چیه اصلا ً؟ خود خدا چجور موجودی هست و چجوری مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس خدا دارای شخصیت یعنی موجودی که دارای تفکر و احساس و اراده است، معرفی شده است و نیز در باره جوهر ذات او نوشته شده که خدا روح است. اما برای شناخت ذات و شخصیت الهی او، عیسی مسیح که ه

Aug/03/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 118 بازدید 1