خصوصیات و ویژگی های خدا چه هستند؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس، بسیار واضح و روشن درباره صفات و ویژگی های خداوند با ما صحبت می کند. بدون استناد و ارجاع به کتاب مقدس، هرگونه تلاشی برای توضیح صفات خداوند تنها در حد یک نظر باقی خواهد ماند که اغلب نیز اشتبا

Jul/09/2020 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

چرا خدا در عهدعتیق با خدا در عهد جدید فرق دارد؟ مشاهده پاسخ

چرا خدا در عهد قدیم، فرق زیادی با خدا در عهد جدید دارد؟ جواب: در دل این سوال درک اشتباهی، در رابطه با آنچه عهد قدیم و عهد جدید از خداوند رونمایی می کند، وجود دارد. روشی دیگری که همین طرز فکر ر

Jul/09/2020 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

خدا کیست؟ خدا چیست؟ چطور می‌توانیم خدا را بشناسیم؟ مشاهده پاسخ

خدا کیست؟ — واقعیت واقعیت وجود خدا بسیار مشهود است هم از طریق خلقت و هم از طریق وجدان انسان، به طوری که کتاب مقدس شخص بی‌خدا را «ابله» می‌نامد (مزمور ۱۴:‏۱). بنابراین،

Jul/09/2020 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0