از کجا و با چه سند و مدرکی می توان گفت که عیسی همان مسیح مشاهده پاسخ

در عهد عتیق اشارات زیاد به عهدی جدید و پیمانی نو با قوم اسرائیل و ملتهای جهان وجود دارد. یکی از خصوصیاتی که در این عهد جدید وعده داده شده این است که شریعت خدا دیگر بر لوحهای سنگی نخواهد بود بلکه در دل

Jul/07/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 112 بازدید 1  

مسیح بارها در عهد جدید میگه هرجا که این انجیل موعظه شود منظو مشاهده پاسخ

کلمه ای که در اینجا انجیل نوشته شده، در اصل یونانی همان خبرخوش یا مژده است. و عیسی مسیح در اینجا در باره مرگ خود سخن می گوید که آن زن او را تدهین کرد به خاطر اینکه عیسی مسیح بزودی بخاطر گناه جهان می ب

Jun/20/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 143 بازدید 1  

قیام و متبدل شدن بدن مسیح مشاهده پاسخ

قرائت : یوحنا 20 : 1 - 21 و اول قرنتیان 15 : 23 روز جمعه ساعت نُه صبح، دشمنان بر دست ها و پاهای عیسی مسیح میخ زده و او را به صلیب کشیدند. در ساعت سه بعدازظهر همان روز عیسی بر روی صلیب جان سپرده بمر

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 138 بازدید 1  

چرا عیسی مسیح مصلوب شد و اهمیت مرگ و رستاخیز عیسی مسیح چیست؟ مشاهده پاسخ

مقدمه:  مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و برای برگردانیدن ما از گناهانمان قیام کرد (اعمال 3:26). اگر مسیح مصلوب نمی شد و قیام نمی کرد، امروز هیچ کلیسایی وهیچ ایمانی و امیدی و نجاتی و اطمینانی به حی

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 186 بازدید 1  

چو ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند! عیسی مسیح حقیقت بی نظیر تار مشاهده پاسخ

چالشی که امروز نیز در این هزاره سوم مسیحیت، ذهن متفکران و مذاهب را آشفته است، درک هویت واقعی عیسای ناصری است. پاسخ به این سوال است که جهان بینی و رویکرد ما را نسبت به همه چیز، حال و آینده و ابدیت و هم

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 111 بازدید 1