اگه عیسی خداست پس چرا دعا می کرد؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس معتقد به وجود خدایی واحد می باشد که در سه شخص می باشد: پدر و پسر و روح القدس و این سه از ازل تا به ابد با یکدیگر در مشارکت و مصاحبت بوده اند و هستند و خواهند بود. و وقتی عیسی مسیح بر زمین بو

May/30/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 337 بازدید 0  

چرا عیسی مسیح با مثلها صحبت می کرد؟ مشاهده پاسخ

مسیح به چند دلیل با توسل به مثلها تعلیمات خود را به شاگردان و مردم و رهبران مذهبی منتقل می کرد: 1- روش استفاده از مثلها و داستانها و تصاویر، روشی است که حتی امروزه با دانش پیشرفته ای که در اختیار د

May/30/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 486 بازدید 0  

آیا عیسی مسیح براستی خداست؟ چگونه اثبات می شود؟ خیلیا میگن مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، مقاله ای از وب سایت پرپاسخ در زیر برایتان ارسال می گردد: آیا عیسی خداست؟ آیا او هرگز ادعا نمود که خداست؟ عبارت "من خدا هستم" در هیچ جای کتابمقدس از زبان عیسی مسیح

May/29/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 408 بازدید 0  

آیا در دین مسیحیت، عیسی را به عنوان خدا قبول دارند؟ یا خدای مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان کپی مقاله ای را که در وب سایت پرپاسخ موجود است، در زیر می فرستم. در ضمن لطفاً به مقالات زیاد دیگر که در وب سایت پرپاسخ به تفصیل مطلب سؤالی شما را بررسی و توضیح داده اند، مراجعه کنید

May/02/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 408 بازدید 0  

عیسی مسیح با چه زبانی با مردم و یارانش صحبت می کرد: ارامی و مشاهده پاسخ

عیسی مسیح به سه زبان آرامی و عبری و یونانی سخن می گفته است. اما با توجه به اینکه اکثر زمان زندگی و خدمت ایشان در کفرناحوم و ناصره دراستان جلیل گذشت، ایشان بیشتر به لحجه آرامی بخش استان جلیل سخن م

Apr/08/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 589 بازدید 0  

آیا مسیح نژادپرست بوده است؟ "انجیل متی 21:15تا 27: عیسی از مشاهده پاسخ

عیسی مسیح به هیچ عنوان برای هیچ قومیتی برتری قائل نبود، اما به منظور تحقق بخشیدن نقشه خدا برای نجات بشر، او می بایست اول به قوم اسرائیل به عنوان پایگاه خدا، برای رساندن پیامش به دنیا خدمت می کرد و به

Apr/03/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 659 بازدید 0