چرا عیسی مسیح به بیابان رفت؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح از جانب روح خدا هدایت شد تا در بیابان با همان وسوسه هایی که آدم و حوا با آنها روبرو شدند، از جانب شیطان یعنی دشمن بشریت و خدا، روبرو شود و با انتخاب صحیح و حکیمانه و الهی خود، خط بطلانی بر ر

Mar/03/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 428 بازدید 0