من نزدیک 3 سال است ایماندار هستم ولی تاحالا مسیح رو در خواب مشاهده پاسخ

بسیاری از ایمانداران به مسیح در تاریخ نه خوابی از مسیح دیده اند و نه رؤیایی!!! مسئله اساسی در پیروی از مسیح ایمان ما به کلام زنده و مقتدر خداست. به جای جستجوی عیسی مسیح در خواب و رؤیا، شما را تشویق می

Sep/26/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 280 بازدید 2  

مسیح کی می آید؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح روز و ساعت بازگشت خود را بطور مشخص بیان نکرد و فرموده بسیار سرزده باز خواهد گشت. برای اطلاعات بیشتر شما در باره بازگشت مسیح، کپی مقاله ای را که در این باره در وب سایت پرپاسخ موجود است برا

Sep/26/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 339 بازدید 0  

آیا عیسی خداست؟ چرا عیسی خداست؟ مشاهده پاسخ

عبارت "من خدا هستم" در هیچ جای کتابمقدس از زبان عیسی مسیح نقل نشده است. ولی این به آن معنی نیست که او ادعای خدائی نکرده است. بطور مثال اگر به یوحنا 30:10 مراجه کنیم، عیسی مسیح را می بینیم که

Sep/24/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 325 بازدید 0  

اگر عیسی مسیح خداوند است، چگونه خداوند برای خود در درگاه خود مشاهده پاسخ

عیسی مسیح نه فقط در دوران زندگی زمینی خود با خدای پدر صحبت می کرد و خطاب به او دعا می کرد، بلکه از ازل و پیش از بنیاد عالم با خدای پدر مصاحبت داشته است. پدر و پسر و روح القدس دائما" از ازل تا به

Sep/19/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 265 بازدید 0  

منظور مسیح از اینکه گفت: مادامی که داماد با شما هست نیاز به مشاهده پاسخ

علت اشاره عیسی مسیح به این امر این بود که خدا در عهد عتیق خود را شوهر قوم اسرائیل معرفی می کند و عیسی مسیح در عهد جدید همان خدای عهد عتیق است که ظاهر شده و اکنون داماد یا شوهر کلیسا که قوم جهانی خدا ا

Sep/18/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 616 بازدید 0  

در انجیل یوحنا باب ۲۱ آیه ۱۲ چرا شاگردان در شناخت عیسی شک مشاهده پاسخ

در آیه ای که قید کرده اید اتفاقا" می نویسد که شاگردان یقین داشتند که این خود عیسی مسیح است و شک نداشتند. سؤال شما در این مورد باعث تعجب بنده شد!!! حتما" سوء تفاهمی برای شما در این آیات پیش آ

Sep/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 287 بازدید 0