عیسی مسیح خداوند، مردی برای همه فصلها! مشاهده پاسخ

هستۀ مرکزی ایمان مسیحی را نه ساختمان مجلل کلیسا و نه اعتراف صریح به ایمان، و نه التزام به شریعت و احکام، و نه حتی دانستن تمام و کمال کتاب مقدس، می سازد! بلکه آنرا حضور شفاف انسانی دوران ساز تشکیل می د

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 126 بازدید 1  

نمونه هایی که نتیجۀ فداکاری مسیح را نشان می دهد! مشاهده پاسخ

مسیحیان معتقدند که عیسی مسیح به جهت رهایی و نجات خطاکاران جهان، به صلیب کشیده شد تا آنها را از جرم گناهانشان برهاند. در این مطلب سئوالی پیش می آید که در حقیقت سئوالی منطقی و قابل تعمق است. سئوال این ا

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 140 بازدید 1  

الوهیت عیسی مسیح مشاهده پاسخ

حواریون متوجه شده بودند که عیسی مسیح به کرات درباره پدر آسمانی یعنی خدا با آنها گفتگو می کند. فیلیپس که یکی از شاگردان او بود به عیسی گفت: ای استاد اگر پدر را به ما نشان دهی، ما را کافی است. عیسی به ا

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 229 بازدید 1  

حکمت در کجا یافت می شود؟ مشاهده پاسخ

در عهد جدید، عیسی به عنوان تجسم عینی حکمت معرفی شده است. این حقیقت در هر مرحله از زندگی او به خوبی نشان داده شده است. از همان مراحل کودکی خود در معبد تا به زمان تعمیدش و همچنین در پیامها و موعظاتش عیس

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 104 بازدید 1  

منظور عیسی مسیح از پسر انسان بودنش چه بود؟ مشاهده پاسخ

وقتی در کتاب مقدس به عنوان پسرانسان برخورد می کنیم، می تواند به دو معنای زیر باشد: 1- به معنای انسان یا بشر عادی بودن می تواند باشد که در کتاب حزقیال نبی، این نبی بزرگ عهد عتیق بارها با این عنوان خ

Jun/12/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 117 بازدید 1  

منظور عیسی مسیح چه بود وقتی گفت: هرکسی به صورت شما سیلی زد مشاهده پاسخ

این حکم مسیح در مورد روابط شخصی بود و نه روابط اجتماعی و قضایی! اگر به متنی که در موعظه مسیح است توجه کنید او در باره دو نفر که با هم مشکلی دارند صحبت می کند و در باره مسائل اجتماعی و قضایی نیست و

Jun/05/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 175 بازدید 1