چگونه عیسی مسیح روز سبت (استراحت) ما می باشد؟ مشاهده پاسخ

نکته کلیدی برای درک اینکه چرا عیسی مسیح روز سبت (روز استراحت) ما می باشد ریشه در واژه عبری “سبت” به معنی “روز استراحت ، روزی که نباید در آن کار کرد” دارد. منشاء این روز به زمان

Aug/12/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 168 بازدید 1