آیا می توانیم/ باید کتاب مقدس را به صورت تحت اللفظی ترجمه کن مشاهده پاسخ

ما نه تنها می توانیم کتاب مقدس را تحت اللفظی برداشت کنیم، بلکه باید این کار را بکنیم. یک رویکرد تحت اللفظی به تفسیر تنها راه تعیین این مسئله است که خدا سعی دارد چه چیزی را به ما برساند. وقتی هر متن اد

Jul/06/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 1  

آیا تنها نسخه های اولیه کتاب مقدس مصون از خطا می باشند؟ مشاهده پاسخ

خطاناپذیر بودن به معنای عدم وجود هرگونه اشتباه است. تنها دست نویس های اولیه (نسخه های خطی اصلی که رسولان، انبیا و غیره نوشتند) تحت وعدۀ الهیِ الهام و خطاناپذیری قرار دارند. کتب کتاب مقدس، از آنجایی که

Jul/06/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 1  

شکل گیری کتابهای رمزی یا پوشیده (آپوکریفا) چگونه بوده و محتو مشاهده پاسخ

بعد از خاتمۀ دورۀ عهد عتیق، که در زمان آخرین پیامبر عهد عتیق یعنی ملاکی در حدود سال 450 قبل از میلاد انجام شد، در میان یهودیان فلسطین آثاری بوجود آمد که به نوشتجات رمزی یا پوشیده معروف شد یعنی مطالبی

Jul/03/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 32 بازدید 0  

چرا خدا در کتاب مقدس فصل پیدایش میگه که من در روز اول روز و مشاهده پاسخ

شناخت چگونگی خلقت و هستی حتی برای علوم پیشرفته امروزی نیز پیچیده و غامض است. توضیحی که در کتاب پیدایشِ کتابمقدس در مورد خلقت داده شده است ، تنها سی و یک آیه است. طبعا در این سی و یک آیه ، نمی توان به

Jul/01/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0