در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 17 می خوانیم که : چنانكه كتاب‌مقدس مشاهده پاسخ

1- دوم قرنتیان فصل 10 آیه 17 نقل قولی است از عهدعتیق کتاب ارمیاء فصل 9 آیه 24. 2- دوم قرنتیان فصل 8 آیه 15 نقل قولی است از عهدعتیق کتاب خروج فصل 16آیه 18. 3- دوم قرنتیان فصل 4 آیه 13 نقل قو

Jan/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 1  

تفسیر متی 5 آیه 6 چیست؟ "خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت زیر مشاهده پاسخ

کلام خدا آنقدر واضح و روشن سخن می گوید که نیازی به تفسیر در این قسمت نیست. این آیات کاملاً آشکار هستند. عیسی مسیح وعده می دهد که هر کس که گرسنه  و تشنه عدالت باشد و از ظلم و گناه و شرارت دوری گزی

Jan/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 85 بازدید 1  

اعداد فصل 15 آیه 17 تا 21 را تفسیر کنید: خداوند به موسی فرمو مشاهده پاسخ

خدا مایل است زندگی مالی ما را برکت بدهد و از آن برای خدمت به جامعه بشری استفاده کند. هدف خدا از اینکه به قوم اسرائیل فرمان داد که از محصولات خود هدایا برای او بیاورند این بود که همیشه شکرگزار باشند و

Jan/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 1