آموزۀ کفایت کتاب مقدس چیست؟ اینکه کتاب مقدس کافی است چه مفهو مشاهده پاسخ

آموزۀ کفایت کتاب مقدس تفکر بنیادین ایمان مسیحی به شمار می رود. اینکه کتاب مقدس کفایت می کند بدین معناست که این کتاب تمام آن چیزی است که برای تجهیز در ایمان و خدمت مسیحی بدان احتیاج داریم. همچنین، تصوی

Jul/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

آیا برای الهامی بودن کتاب مقدس گواهی وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

در اینجا شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه کتاب مقدس الهام خداست که در دوم تیموتاؤس اعلان شده است: ۱) تحقق نبوت. خدا با انسانها صحبت کرد و ایشان را از اتفاقاتی که در آینده رخ خواهند داد، آگاه کرد. برخ

Jul/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 64 بازدید 0  

نقطه خوب برای شروع خواندن کتاب مقدس کجاست؟ مشاهده پاسخ

برای کسانیکه که تازه می خواهند مطالعه کتاب مقدس را آغاز کنند، مهم است بدانند کتاب مقدس یک کتاب معمولی نیست که آن را به راحتی از اول تا آخر کتاب بخوانیم. بلکه در واقع یک کتابخانه یا مجموعه ای از کتاب ه

Jul/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

عددشناسی کتاب مقدسی چیست؟ مشاهده پاسخ

عددشناسی کتاب مقدسی مطالعۀ مفهوم اعداد در کتاب مقدس است. دو رقم که بارها در کتاب مقدس تکرار شده عبارتند از ۷ و ۴۰. عدد ۷ نشان دهندۀ کاملیت یا کمال است (پیدایش ۷: ۲-۴؛ مکاشفه ۱: ۲۰). این عدد اغلب &laqu

Jul/06/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 1  

آیا می توانیم/ باید کتاب مقدس را به صورت تحت اللفظی ترجمه کن مشاهده پاسخ

ما نه تنها می توانیم کتاب مقدس را تحت اللفظی برداشت کنیم، بلکه باید این کار را بکنیم. یک رویکرد تحت اللفظی به تفسیر تنها راه تعیین این مسئله است که خدا سعی دارد چه چیزی را به ما برساند. وقتی هر متن اد

Jul/06/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 1