چطور بدانیم که کدامیک از بخشهای کتاب مقدس برای امروز ما کارب مشاهده پاسخ

بیشترین سوء برداشت یا سوء تفاهم زمانی اتفاق می افتد که ما فرمانهایی را که باید از آنها پیروی کنیم مربوط به «دوره ای خاص» می دانیم- دستورهایی که فقط برای مخاطبین اصلی کتاب مقدس در آن زمان ک

Jul/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 0  

چرا درک کتاب مقدس تا این حد دشوار است؟ مشاهده پاسخ

همه به درجات مختلفی در درک کتاب مقدس تلاش و تقلا می کنند. حتی بعد از حدود ۲۰۰۰ سال تاریخ کلیسا، یک سری آیات و متون کتاب مقدسی وجود دارند که حتی هوشمندترین محققان کتاب مقدسی را به این تفکر وا می دارد ک

Jul/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

آموزۀ کفایت کتاب مقدس چیست؟ اینکه کتاب مقدس کافی است چه مفهو مشاهده پاسخ

آموزۀ کفایت کتاب مقدس تفکر بنیادین ایمان مسیحی به شمار می رود. اینکه کتاب مقدس کفایت می کند بدین معناست که این کتاب تمام آن چیزی است که برای تجهیز در ایمان و خدمت مسیحی بدان احتیاج داریم. همچنین، تصوی

Jul/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

آیا برای الهامی بودن کتاب مقدس گواهی وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

در اینجا شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه کتاب مقدس الهام خداست که در دوم تیموتاؤس اعلان شده است: ۱) تحقق نبوت. خدا با انسانها صحبت کرد و ایشان را از اتفاقاتی که در آینده رخ خواهند داد، آگاه کرد. برخ

Jul/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0  

نقطه خوب برای شروع خواندن کتاب مقدس کجاست؟ مشاهده پاسخ

برای کسانیکه که تازه می خواهند مطالعه کتاب مقدس را آغاز کنند، مهم است بدانند کتاب مقدس یک کتاب معمولی نیست که آن را به راحتی از اول تا آخر کتاب بخوانیم. بلکه در واقع یک کتابخانه یا مجموعه ای از کتاب ه

Jul/08/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0  

عددشناسی کتاب مقدسی چیست؟ مشاهده پاسخ

عددشناسی کتاب مقدسی مطالعۀ مفهوم اعداد در کتاب مقدس است. دو رقم که بارها در کتاب مقدس تکرار شده عبارتند از ۷ و ۴۰. عدد ۷ نشان دهندۀ کاملیت یا کمال است (پیدایش ۷: ۲-۴؛ مکاشفه ۱: ۲۰). این عدد اغلب &laqu

Jul/06/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 1