روز مصلوب شدن عیسی مسیح چه روزی است؟ جمعه یا چهارشنبه؟ روز س مشاهده پاسخ

کتاب مقدس دقیقاً نمی گوید که چه روزی از هفته عیسی مصلوب شد. دو نظر عمومی بر این است که جمعه و یا چهارشنبه مصلوب شد. بعضی ها هم برای اینکه هر دوعقیده را در نظر بگیرند، پنج شنبه را روز مصلوب شدن او اعلا

Jul/14/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0