موقعیت کنیسه های یهود در دوران عهدجدید چگونه بود؟ مشاهده پاسخ

کنیسه   همانطوری که قبلاً اشاره شد، کنیسه در رشد و حفظ یهودیت نقش بسیار مهمی داشته است. یهودیانی که در تمام کشورها پراکنده بودند، در هر نقطه از امپراطوری که به اندازۀ کافی یهودی وجود داشت،

Jul/22/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0