چرا درخروج خداوند به موسی می فرمود که برای روبرو شدن با فرعو مشاهده پاسخ

اگر به متن کتاب خروج در زمان ابتدای دعوت خدا از موسی توجه کرده باشید، موسی به خدا گفت من الکن هستم و نمی توانم خوب صحبت کنم و کس دیگری را بفرست و خدا فرمود، هارون از جانب تو سخن خواهد گفت!

Apr/03/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0  

هدف از کشتی گرفتن خدا یا شخص دوم تثلیث با یعقوب چه بود ؟ مشاهده پاسخ

در داستان یعقوب در کتاب پیدایش در مورد مردی سخن می گوید که یعقوب با او تا صبح کشتی گرفت. این مرد به احتمال قوی فرشته ای بوده است و یعقوب نه با خدا بلکه با فرشته خدا کشتی گرفت و چون با فرشته خدا کشتی گ

Mar/30/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0  

می خواستم دو سوال مختلف از شما بپرسم: اول - در انجیل یوحنا ح مشاهده پاسخ

لطفاً ترتیب تاریخی وقایع مصلوب شدن مسیح را دنبال کنید و متوجه خواهید شد که تسلیم عیسی توسط یهودا با بوسه شب قبل از تحویل دادن او به رومی ها اتفاق افتاده و این دو واقعه را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.

Mar/29/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 1  

آپولس چه کسی بود؟ مشاهده پاسخ

آپولس یک مبشر، نویسنده رساله، رهبر كلیسا و دوست پولس رسول بود. آپولس شخصی یهودی، از مردمان اسکندریه بود، که بعدها به اَفِسُس رفت. او سخنوری ماهر بود و دانشی وسیع از کتب مقدّس داشت و در طریق خداون

Mar/25/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 1