در مورد کتاب اعداد فصل ۱۱ میخواستم بپرسم، با توجه به فصل ۷ ا مشاهده پاسخ

سؤال بسیار قابل توجهی کرده اید و بابت آن از شما تشکر می کنیم. اولاً باید توجه داشته باشیم که مطابق کتاب اعداد باب 1 آیات 45 الی 46 حداقل 603.550 مرد بالای سن 20 سال که قادر به جنگیدن بودند در قوم ا

Apr/18/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

مفهوم سمبولیک رنگها در کتاب مقدس چیست؟ مشاهده پاسخ

مفهوم نمادین رنگهای مختلف در کتاب مقدس در زیر بیان شده است: قرمز- به معنای رنج و زحمت، گناه، غصه و نگرانی، ترس، خون نارنجی- جدایی، شریر، نیکی انسانی، ارتداد، ریشه زرد- زندگی، قوت (یا ظرفیت) ب

Apr/15/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 1  

رنگهای رنگین کمان درکتاب مقدس به چه معناست ؟ مشاهده پاسخ

رنگین کمان در کتاب مقدس بیان کننده این پیام است که خدا بشر را فراموش نکرده است. در کتابهای پیدایش و حزقیال و مکاشفه در کتاب مقدس به رنگین کمان اشاره شده است. معنای رنگهای مختلف در کتاب مقدس در زیر

Apr/13/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

سؤال من از کتاب حزقیال است. هر بار که این کتاب را می خوانم ا مشاهده پاسخ

جهت کسب اطلاعات مفید در باره معنای اعداد در کتاب مقدس، لطفاً به مقاله زیر که برگرفته از وب سایت پرپاسخ می باشد، توجه فرمایید: سرّ اعداد در کتاب مقدس کتابمقدس به راستی کتاب شگفتیهاست. هر چند

Apr/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

آیا کتابی مشابه مکاشفه یوحنا در عهد عتیق وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

بلی. کتاب دانیال نبی و حزقیال نبی و بسیاری از کتابهای انبیاء حاوی پیامهای نبوتی می باشند که از آینده بسیار دوری پیشگویی کرده اند و نیز حاوی پیامهای بسیار عالی و دگرگون کننده برای جامعه بشری و کلی

Apr/05/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0