آیا کتاب مقدس اشتباه دارد، ضد و نقیض است، و یا هماهنگی در آن مشاهده پاسخ

اگر ما کتاب مقدس را بدون غرض بخوانیم، بدون اینکه بخواهیم دنبال اشتباه در آن بگردیم، میبینیم که کتابی جامع، هماهنگ و تا حدی درک آن آسان می باشد. بله، قسمتهای مشکلی هم در آن وجود دارد. بله، آیاتی هم

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 668 بازدید 1  

کتاب مقدس درباره تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مثالهایی دربارة مردم تسخیر شده و یا متاثر بوسیلة ارواح ناپاک به ما می دهد. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی 9: 32-33و 12: 22و 17 : 18، مرقس 5 : 1-20و 7: 26-30، لوقا 4:

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 1244 بازدید 25  

چرا باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم؟ مشاهده پاسخ

ما باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم چون کلام خداست. کتاب مقدس حقیقتا "نفس خداست" (2 تیموتاووس 3 :16). بعبارت دیگر، کلام خدا به ماست. فلاسفه سوالات زیادی کرده اند که خدا آنها را در کتا

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 1362 بازدید 29  

کتاب مقدس درباره فرشتگان چه تعلیمی می دهد؟ مشاهده پاسخ

عهد جدید در باره فرشتگان بیش از 165 بار و عهد عتیق بیش از 100 بار صحبت کرده است. فرشتگان قبل از خلقت زمین توسط خدا خلق شده بودند (یعقوب 38:7 مزامیر148 آیه های 5-2) انسانها در لحظه مرگ تبدیل به فرشتگان

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 761 بازدید 0  

آیا بحث امنیت ابدی، مبنای کتاب مقدسی دارد؟ مشاهده پاسخ

وقتی مَردُم درک میکنند که عیسی مسیح نجات دهندۀ آنهاست، آنان وارد رابطه ای با خدا میشوند که تضمین کنندۀ پایداری نجاتشان می باشد. یهودا آیه 24 اعلام میدارد: "الآن او را كه قادر است شما را از لغ

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 789 بازدید 0  

آیا حقیقتاً کتابمقدس کلام خداست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ ما به این پرسش بیانگر طرز نگرش ما به کتابمقدس، اهمیت آن در زندگی شخصی ما، و در نهایت اثر جاودانی آن در زندگیمان می باشد. اگر کتابمقدس واقعاً کلام خداست، بنابراین بایستی به آن اهمیت بدهیم، از اصول

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 745 بازدید 1