تأکید اصلی در انجیل مرقس چیست؟ مشاهده پاسخ

همان طوری که قبلاً اشاره شد، مرقس انجیل عمل و اقدام است. حتی مقدمه ندارد و فقط به ذکر عنوان کفایت شده است. نقل قول مستقیم از عهد عتیق به منظور نشان دادن انجام پیشگوییها بسیار کم است هر چند نقل قولها و

Sep/16/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

فهرست مطالب انجیل مرقس چگونه است؟ مشاهده پاسخ

تهیۀ فهرست مطالب انجیل مرقس مشکل است زیرا سبک نگارش آن عبارت است از نوشتن وقایع بدون تفسیر. نویسنده برای رساندن پیام خود به خواننده به جای این که مطالب را به تدریج به اوج برساند انتظار دارد که خواننده

Sep/16/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

محتوای انجیل مرقس چیست؟ مشاهده پاسخ

          انجیل مرقس شرح تاریخی قسمتهایی از کارها و شخصیت عیسی مسیح خداوند است. در مرحلۀ اول یک شرح حال کامل نیست زیرا به نسب نامه، زمینۀ خانوادگی، تولد، ت

Sep/16/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0