مطابق کتاب مقدس نقش ایران در زمان آخر چیست؟ مشاهده پاسخ

چندین پیشگویی کتاب مقدسی در مورد آخر زمان وجود دارد که به ایران در آن با اسامی فارس یا ایلام اشاره شده است. ایران در اخبار امروز به عنوان کشوری نام برده می شود که در جستجوی تجهیزات نظامی (احتمالا

Oct/28/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 186 بازدید 3  

دوران مصیبت عظیم به چه زمانی اشاره دارد؟ مشاهده پاسخ

دوران مصیبت عظیم زمانی در آینده اتفاق خواهد افتاد که خداوند حداقل دو بُعد از برنامه هایش را به سرانجام رسانده باشد: اول) او تنبیه قوم اسرائیل را به اتمام خواهد رساند (دانیال فصل 9 آیه 24)، و دوم)

Oct/28/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 2  

آیا هیچ یک از ابعاد پیشگویی های آخر زمان تحقق یافته است؟ مشاهده پاسخ

مکاشفه فصل 4 آیه 1 ، قسمتی از کتاب مقدس را معرفی می کند که "وقایع آینده" را شرح می دهد. مطالبی که بعد از این عبارت می آید، پیشگویی "آخر زمان" است. ما هنوز به دوران بر مصیبت عظیم، ظ

Oct/28/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 3  

پیامبر دروغین در زمان های آخر که در کتاب مکاشفه به او اشاره مشاهده پاسخ

پیامبر دروغین آخر زمان در مکاشفه فصل 13 آیه های 11 تا 15 توصیف شده است. او همچنین به عنوان "جانور دوم" نیز شناخته می شود (مکاشفه فصل 16 آیه 13، فصل 19 آیه 20، فصل 20 آیه 10). ضدمسیح ، پیامبر

Oct/22/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 1  

بیست و چهار پیر یا رهبر روحانی در کتاب مکاشفه به چه کسانی اط مشاهده پاسخ

مکاشفه فصل 4 آیه 4 بیان می کند که، "دور آن تخت، بيست و چهار تخت كوچكتر قرار داشت؛ بر آنها بيست و چهار رهبر روحانی نشسته بودند كه همه لباسی سفيد بر تن و تاجی از طلا بر سر داشتند". کتاب مکاشفه

Oct/22/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 63 بازدید 1