اهمیت شام خداوند/ آیین سپاسگزاری مسیحیان در چیست؟ مشاهده پاسخ

مطالعه درباره شام خداوند (عشاء ربانی) به دلیل مفهوم بسیار ژرف و عمیقی که دارد، تجربه ای بسیار شورانگیز است. عیسی مسیح در عید قدیمی فصح (پسح) و در غروب روز مرگش بود که غذای دسته جمعی مهمی ترتیب دا

Jun/24/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

 چرا شرکت در کلیسا مهم است؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس به ما می گوید که ما نیاز داریم در کلیسا شرکت کنیم تا بتوانیم با ایمانداران دیگر، خدا را پرستش کنیم و از کلام خدا برای رشد روحانی خود درس بگیریم. ایمانداران اولیه " در تعليمی كه رسولان م

Jun/24/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

کتاب مقدس درباره مقررات تنبیهی و انضباطی کلیسا چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

مقررات تنبیهی و انضباطی کلیسا به فرایند تصحیح کردن رفتارهای گناه آلود در بین اعضای کلیسای محلی به منظور حفاظت از کلیسا، هدایت و احیای گناه کار برای بازگشت به راه مورد پسند خداوند و از سر گرفتن مش

Jun/24/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

کتاب مقدس درباره روش اداره کلیسا چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

خداوند در کلامش خیلی روشن می گوید که چگونه می خواهد کلیسایش در این دنیا سازماندهی و مدیریت شود. نخست اینکه، مسیح سَرِ کلیسا و رهبر است (افسسیان فصل 1 آیه 22؛ افسسیان فصل 4 آیه 15؛ کولسیان فصل 1 آیه 18

Jun/24/2020 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0