نقش زنان در کلیسا مشاهده پاسخ

آیات اصلی  داوران ۴: ۴ – دبوره، نبیه و رهبر و داور در اسرائیل.  اعمال ۱: ۱۴، ۲: ۱-۴، ۱۶-۱۸، ۲۱: ۸-۹ – زنان نیز روح‌القدس و عطای نبوت را می‌یابند.  رومیان ۱۶: ۱،

Dec/20/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 285 بازدید 1  

آیا مسیحیان می توانند ازدواج بین فرقه ای کنند؟ مشاهده پاسخ

در ازدواج  و زندگی زناشویی، مسئله اساسی، تفاوت فرقه ای نمی باشد بلکه اینکه آیا زوج مسیحی که می خواهند با هم وصلت کنند، هر دو صرف نظر از هر کلیسا یا فرقه ای که باشند، از گناهان خود توبه کرده

Nov/23/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 307 بازدید 1  

در مسیحیت مرد چند زن مجاز است داشته باشد؟ سؤال بعد اینکه اگر مشاهده پاسخ

در کلام خدا کاملاً مشخص است که خدا برای آدم یعنی اولین مرد آفریده شده اش، تنها یک زن قرار داد و در عهد جدید نیز کلیسا را به عنوان سمبل ازدواج، تنها عروس واحد عیسی مسیح می شمارد و نیز باید این را نیز ا

Nov/08/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 299 بازدید 1  

بنده می خواستم بدونم که بعد از عمل نزدیکی با همسر آیا لازم ب مشاهده پاسخ

غسل جنابت یا غسلهای دیگر اسلامی که به منظور طهارت شخص پس از عمل جنسی صورت می پذیرد و معنای روحانی در پس آن هست و اگر شخصی این عمل را انجام ندهد، نجس یا ناپاک یا نالایق برای انجام فرایض دینی مانند نماز

Oct/15/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 289 بازدید 1