من و دوست دخترم سه سال پیش باهم آشنا شدیم. من از طریق یکی از مشاهده پاسخ

از اینکه اشتیاق دارید تا مسیح را قلباً و از صمیم دل پیروی کنید، خوشوقتیم. جهت ازدواج در کلیسا، مهم است که با یکی از کلیساها که در کشور قبرس وجود دارند، تماس بگیرید و از کشیش آن کلیسا درخواست کنید ت

Sep/11/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 157 بازدید 3  

مشکلی که بسیاری از جوانان امروز دچارشان هستند شهوت و غریزه ج مشاهده پاسخ

در صورتی که شما مسیحی می باشید وعیسی مسیح را پیروی می کنید و روح خدا در شما ساکن است و واقعاً سرسپرده عیسی مسیح هستید، می بایست عاشقانه و با سرسپردگی کامل به کلام او عمل کنید و در پاکی و تقدس دوران جو

Aug/30/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 158 بازدید 1  

حکم ازدواج با سایر ادیان چیست؟ تا حدودی جواب سؤالات ارسالی مشاهده پاسخ

پر واضح است که ازدواج یک مسیحی با شخصی از یک ایمان و باور دیگر که متفاوت از ایمان مسیحی است، امری خوشایند نیست و مسلماً این مسئله نه فقط در باره مسیحیان بلکه در هر ایمان و باور دیگری نیز امری دلپذیر ن

Aug/14/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 191 بازدید 1  

سؤال من در مورد طلاق بود. منظور من از پزشکان، مشاوران خانوا مشاهده پاسخ

مسئله این نیست که عیسی مسیح،  مطلبی گفته که مربوط به آن زمان بوده و برای امروز پاسخ خوبی برای نیازهای ما نباشد. تمام سخنان گوهربار عیسی مسیح در هر عرصه از زمان باعث تبدیل و تغییر بنیادی به سوی رش

Jun/19/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 185 بازدید 1  

در مسیحیت شخص زمانی می تواند طلاق بگیرد که 1. خیانت کرده باش مشاهده پاسخ

از کل مطالب کتاب مقدس روشن است که هر گونه سوء استفاده یا تجاوز یا خیانت یا اذیت و آزار از جانب زن یا شوهر در روابط زناشویی می تواند باعث طلاق و جدایی میان زنان و شوهران شود. مسلماً مسیحیت در امر طلاق

Jun/16/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 216 بازدید 1  

سقط جنین مشاهده پاسخ

چندی قبل از یکی از متالهین مسیحی در نکوهش سقط جنین مطلبی خواندم که علاوه بر اینکه مسیر استدلال این متفکربرایم جالب بود، تصویری که ارائه نمود نیز به نظرم قابل تامل آمد و شایسته دیدم که آن را با خوانندگ

Jun/01/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 262 بازدید 2