در الهیات مسیحی زن و مرد از نظر نقش و جایگاه برابر هستن؟ چون مشاهده پاسخ

در وب سایت پرپاسخ مقاله ای طولانی با اشاره به تمام متن کتاب مقدس در باره نقش زن در مسیحیت در حال ترجمه و تکمیل است و مقدار کمی از این مقاله ترجمه شده که می توانید مطالعه کنید و شما را تشویق می کنم که

Mar/18/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0  

اگر خودارضایی گناه هست پس چرا خدا این حس را در وجود آدم قرار مشاهده پاسخ

این حس که شما نام می برید یا لذت جنسی را خدا در نهاد انسان قرار داده است و می بایست در محدوده و مرزهایی که برایش تعیین شده از آن بهره جست و مسلماً چیز بدی نیست اما در صورتی که خارج از محدوده آن (یعنی

Mar/16/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

چطورمی توانم با یک خانم مسیحی ازدواج کنم؟ مشاهده پاسخ

ازدواج شما با یک خانم مسیحی، امری است که بین شما و خانمی که از او تقاضا خواهید کرد، می باشد و ازدواج، امری است که با علاقه و اشتیاق و آزادی انتخاب دو نفر رخ می دهد. وب سایت پرپاسخ و نیز مسئولین آ

Mar/14/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 39 بازدید 0  

اگر خودارضایی گناه هست، پس چرا خدا این حس را در وجود آدم قرا مشاهده پاسخ

لذت جنسی و تمایلات جنسی را خدا به انسان عطا کرده تا در محدوده تعهد ازدواج از آن بهره جوید و خارج از این محدوده باعث خرابی و فساد و نیز ضربات احساسی و عاطفی و ... می شود. خودارضایی نیز از اقداماتی ا

Mar/12/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0  

مدتی است با خانمی آشنا شدم برای ازدواج، پس از مدت کوتاهی تصم مشاهده پاسخ

وجود مردان خدا در زندگی ما و کلیسا، راهگشای بسیاری از معضلات زندگی است و خدا شبانان و معلمان را جهت بنای کلیسا و تجهیز ایمانداران برای کار خدمت در  کلیسا قرار داده و ما پیوسته ایمانداران را تشویق

Mar/10/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 1