بیداری روحانی مشاهده پاسخ

بسیاری از آنانی که برای نخستین بار نزد مسیح می‌آیند و به او ایمان می‌آورند، عمیقا احساس خوشی، محبت و آزادی می‌کنند. آنان خود را به عیسی نزدیک احساس می‌کنند. قلب آنان در اشتیاق به خ

Dec/20/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 225 بازدید 1  

تعمید روح القدس مشاهده پاسخ

آیات اصلی  مرقس ۱: ۸-... او (یعنی عیسی) شما را به روح‌القدس تعمید خواهد داد.  لوقا ۲۴: ۴۹-... پس شما در شهر اورشلیم بماند تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید.  یوحنا ۱۴: ۱۶-۱۷

Dec/20/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 212 بازدید 1  

همسر من مدتی دچار مشکل روحی است. پیش روانشناس هم بردیم ولی م مشاهده پاسخ

به منظور کمک و یاری شما در امری که درخواست کرده اید، آدرس ایمیل شما را به یکی از شبانانی که در تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ می باشد، می فرستم تا با شما تماسهای لازم را برقرار نموده و برای همسر شما دعای ر

Dec/06/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 208 بازدید 1  

چگونه جمع ایمانداران در کلیسا باعث جلال نام خداوند میشن؟ آیا مشاهده پاسخ

دوست خوبم مطلب صفت بزرگی یا کوچکی خدا در طول تاریخ مشکل بسیار مهمی برای بعضی، در شناخت خدا ایجاد کرده است. مذهب و دین و فلسفه هرگز نتوانسته اند مسئله کمیت خدا را حل کنند و تنها مسیحیت ا

Oct/09/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 218 بازدید 1  

به نظر شما اشکال داره که آدم به عطیه ی زبان ها اعتقادی نداشت مشاهده پاسخ

بسیاری این سؤال را دارند که تعمید در روح القدس که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است چیست؟ آیا همان تولد تازه می باشد یا تجربه ای جداگانه؟ آیا بعد از تعمید آب است، یا قبل از آن نیز می شود تعمید در روح ا

Oct/08/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 206 بازدید 1