بدنهای ما معبد روح القدس است به چه معناست؟ مشاهده پاسخ

از زمانی که شروع به پیروی از خداوندمان عیسی مسیح می کنیم، روح خدا در قلوب ما ساکن می شود و کتاب مقدس می فرماید از آن لحظه بدنهای ما معبد روح القدس می شود. خدا می فرماید: " من در خانه ساخته شده به

Dec/16/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 142 بازدید 4  

پاسخ دعا برای چه؟ مشاهده پاسخ

گاهی اوقات با نگرفتن پاسخ دعاها و استغاثه های خود به عدالت و نیکویی خدا شک می کنیم و یا حتی بدتر، هر از گاهی شاید پنهانی در عمق عمقها اصلا به بودنش شک کنیم و با دل متمایل به گریز خود که این نیز از خصو

Dec/10/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 139 بازدید 3  

معنی دعای یعبیص چیست؟ و در کجای کتاب مقدس در باره آن نوشته ش مشاهده پاسخ

ماجرای یعبیص در کتاب اول تواریخ فصل چهارم آیات 9 و 10 یافت می شود. یعبیص اسم شخصی است که به معنای فرزند حزن یا غم می باشد و علت آن در کتاب مقدس اینچنین قید شده که مادرشان هنگام زائیدن او دچار افسردگی

Oct/25/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 364 بازدید 4