چرا در اول تسالونیکیان 5: 18 کلام خدا می فرماید: برای همه جی مشاهده پاسخ

آیه ای که اشاره کرده اید، نمی گوید برای هر چه که پیش می آید، خدا را شکر کنید. خیلی مهم است که آیه را به همان صورت که نوشته شده به آن دقت کنیم و تفسیر کنیم. اینجا آیه را برای شما دقیقا" درج می کنم

Sep/10/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 378 بازدید 3  

آیا دعا کردن میتواند در مورد هر مطلبی، آنی و هر چیزی که به ذ مشاهده پاسخ

دعا به منظور ایجاد رابطه  دوستی و صمیمت با خدا می باشد و مسلماً برای ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت، مهم است که آنچه به خدا می گوییم از دل بر آید که بر دل نیز بنشیند. خدا مایل نیست که کس دیگری برای ش

Aug/23/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 489 بازدید 0  

رازگاهان یا عبادت شخصی یک مسیحی چگونه باید باشد؟ مشاهده پاسخ

چگونه اوقاتی پرمعنا با خدا داشته باشیم (رازگاهان)   برای داشتن رازگاهانی مفید می باید چهار عناصر مهم آن را در نظر بگیرید: با حالتی درست شروع کنید زمان مشخصی را انتخاب کنید مکان

May/30/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 1239 بازدید 1  

.لطفا نحوه بهتر دعا کردن را آموزش بدید؟ مشاهده پاسخ

رازگاهان یا عبادت شخصی یک مسیحی چگونه باید باشد؟ چگونه اوقاتی پرمعنا با خدا داشته باشیم (رازگاهان) برای داشتن رازگاهانی مفید، می باید چهار عناصر مهم آن را در نظر بگیرید: * با حالتی درست شر

May/29/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 708 بازدید 0  

آیا در آیین مسیحیت دعا برای خوشبختی، موفقیت یا شفای شخص دیگر مشاهده پاسخ

در مسیحیت، مسلماً ما برای دوستان، آشنایان و حتی دشمنان خود نیز، برکت و خوشبختی و موفقیت و شفا را دعا می کنیم. اما مطابق کلام خدا، ما برای شادی روح مردگان دعایی نداریم و معتقد نیستیم که می توان پس از م

May/23/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 736 بازدید 0  

چه در کتاب مقدس و یا کتاب های آسمانی دیگر توصیه شده به نماز مشاهده پاسخ

در زیر چندین درس که برای رازگاهان یعنی زمان شخصی با خدا در عبادت نوشته شده برایتان می فرستم و امیدوارم باعث برکت شما باشد: چگونه اوقاتی پرمعنا با خدا داشته باشیم (رازگاهان)   برای داش

May/21/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 444 بازدید 1