اسحاق یا اسماعیل مشاهده پاسخ

اسحاق یا اسماعیل؟ (پیدایش 1:16-2:17) (غلاطیان 22:4-31)   ما انسانها پیوسته در معرض انتخاب قرار داریم. انتخاب بین خوب و بد. خداوند و خودمان یا اطرافیانمان یا شریر. انتخاب بین بزرگ یا ک

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 92 بازدید 1  

ریاکاری، شریعت و رابطه زنده مشاهده پاسخ

ریاکاری، شریعت و رابطه زنده متی باب 23   شاید اگر بگویم ملت ما بیشتر از هر ملتی با ریاکاری آشناست، افراط نکرده باشم. ولی آنچه من در مدت ایمان خود متوجه شده ام این است که ما ایمانداران ای

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 1  

فروتنی به شباهت مسيح مشاهده پاسخ

فروتنی به شباهت مسيح   يكي از چيزهايی كه در تولد مسيح چشمگير است، اين است كه مسيح كه با خدا برابر بود با خدا برابر بودن را غنيمت نشمرد و خود را خالی كرد و جسم انسانی پوشيد. برا

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 1  

در زمانهای آخر چگونه مردمان باشیم؟ مشاهده پاسخ

در زمانهای آخر چگونه مردمان باشیم؟ دوم پطرس 11:3و12   برای خیلی ها مهم است بدانند مسیح در چه تاریخی خواهد آمد؟ یا چه علامات عجیب و غریب در بازگشت مسیح اتفاق خواهد افتاد. ولی آنچه که بسیا

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 75 بازدید 1  

 خواهش چشم، شهوت جسم و غرور ناشی از مال و مقام مشاهده پاسخ

 خواهش چشم، شهوت جسم و غرور ناشی از مال و مقام اول یوحنا 15:2-17 دنیای ما دنیای عجیبی است. دنیایی پر از وسوسه ها. وقتی بچه ای کوچک بیش نبودم، بخاطر اینکه سر راه مدرسه بتوانم بهترین چیزها را

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 1