شفا و رهایی  مشاهده پاسخ

آیات اصلی  متی ۸: ۱۶-۱۷ – شفا و رهایی در خدمت عیسی.  متی ۱۲: ۴۳-۴۵ – تعلیم در مورد ارواح شریر.  مرقس ۵: ۱-۱۷ – عیسی شخصی دیوزده را آزاد می‌سازد.  مرقس ۹:

Dec/20/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 226 بازدید 0  

تعمید روح القدس مشاهده پاسخ

آیات اصلی  مرقس ۱: ۸-... او (یعنی عیسی) شما را به روح‌القدس تعمید خواهد داد.  لوقا ۲۴: ۴۹-... پس شما در شهر اورشلیم بماند تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته شوید.  یوحنا ۱۴: ۱۶-۱۷

Dec/20/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 228 بازدید 0  

گذری بر جشنها و اعیاد سالیانه مسیحیان مشاهده پاسخ

گذری بر جشنها و اعیاد سالیانه مسیحیان مسیحیان دارای جشنها، و اعیاد بسیاری در طی سال هستند. برخی از آنها مانند روز کریسمس هر سال در یک تاریخ مشخص رخ می‌دهند؛ در صورتی که برخی از آنها در محدوده&

Dec/20/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 219 بازدید 0  

سلام من با این که خداوند بر من وعده داده بود که صبر کنم اما مشاهده پاسخ

هر گاه هر شخص با قلبی فروتن و توبه کار و پشیمان حاضر به ترک گناه خویش باشد، خدا در عیسی مسیح بر روی صلیب با آغوش باز حاضر به پذیرش آن شخص است و خدا هیچگاه به وعده هایش پشت نمی کند. امکان دارد که ما خی

Dec/07/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 221 بازدید 0  

آیا خداوند زیر وعده اش می زند و ممکن است که برای تنبیه، وعد مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس بارها ذکر شده که خدا در وعده ها، عهدها و دعوت خود امین و وفادار است. او با اینکه قوم اسرائیل، بارها به خداوند خیانت کردند و به بتهای گنگ و مرده روی آوردند، بر عهد و پیمان خود با این قوم ا

Dec/07/2018 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 443 بازدید 0